Ετήσιο Συνέδριο Στρατηγικής 2020

Η Συνάντηση Στρατηγικής αποτελεί θεσμό που εφαρμόζεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στον ΑΔΜΗΕ.

Μέσω αυτής, η Ανώτατη Διοίκηση ενημερώνει τα στελέχη για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η εταιρεία και εξηγεί τα βασικά εργαλεία επίτευξής της. Σκοπός είναι να επικοινωνηθεί σε όλους τους εργαζομένους η στρατηγική, ώστε ο καθένας να κατανοήσει πώς οι ατομικοί του στόχοι καθώς και οι στόχοι που τίθενται σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα σχετίζονται με τους βασικούς στρατηγικούς στόχους της εταιρείας.

Η Στρατηγική του ΑΔΜΗΕ για την τετραετία 2018-2021, δηλ. η «Ηγεσία στη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας», συνοψίζεται στους ακόλουθους πυλώνες:

  • Διατήρηση της ηγεσίας των διασυνδέσεων.
  • Εκσυγχρονισμός και βέλτιστη διαχείριση παγίων.
  • Εδραίωση πρωταγωνιστικού ρόλου στη νέα εποχή της Αγοράς Ενέργειας (υλοποίηση Target Model και συμμετοχή σε Χρηματιστήριο Ενέργειας).

Η μακροπρόθεσμη στρατηγική εξειδικεύεται μέσω των ετήσιων στόχων και προκλήσεων. Το 2020 είναι η χρονιά που καθορίζει τον ρόλο του ΑΔΜΗΕ στο νέο τοπίο.

Πέραν όμως της ανάλυσης για το τι θέλουμε να επιτύχουμε στο μέλλον, στη Συνάντηση Στρατηγικής πραγματοποιείται απολογισμός των σημαντικότερων επιτευγμάτων της χρονιάς που πέρασε και βράβευση των ομάδων έργων που συνέβαλαν στην επίτευξή τους. Ακόμα, η Συνάντηση Στρατηγικής αποτελεί ευκαιρία για διάλογο μεταξύ Ανώτατης Διοίκησης και στελεχών αφενός μέσω ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών που τίθενται στα στελέχη και αφετέρου μέσω ερωτήσεων που τίθενται στην Ανώτατη Διοίκηση.