Τεχνική Απόφαση ΔΕΠ

Ημερομηνία ανάρτησης
Καταληκτική ημερομηνία

Ο ΑΔΜΗΕ σε συνέχεια της 2ης διαβούλευσης για την Τεχνική Απόφαση ΔΕΠ (η οποία έλαβε χώρα στο διάστημα 04/08/2020 έως 31/08/2020), των σχολίων που έλαβε καθώς και της πρόσφατης έγκρισης τροποποίησης του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης από τη ΡΑΕ, προχώρησε σε τροποποιήσεις στην εν λόγω Τεχνική Απόφαση. Ως εκ τούτου, θέτει εκ νέου την Τεχνική Απόφαση ΔΕΠ σε δημόσια διαβούλευση. Το συνοδευτικό κείμενο με την περιγραφή των τροποποιήσεων που έγιναν θα το βρείτε στα σχετικά αρχεία. Το νέο κείμενο της Τεχνικής Απόφασης ΔΕΠ θα το βρείτε στα σχετικά αρχεία με επισήμανση των αλλαγών σε σχέση με το προηγούμενο προς διαβούλευση σχέδιο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις τους έως και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση marketdesign@admie.gr με θέμα «ΔΔ Τεχνικής Απόφασης ΔΕΠ».

Μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης, ο ΑΔΜΗΕ θα δημοσιοποιήσει:

  • τον κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών οι οποίες υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των απόψεών του,
  • τις απόψεις του ΑΔΜΗΕ επί των παρατηρήσεων των συμμετεχόντων στην δημόσια διαβούλευση και την τελική πρόταση του ΑΔΜΗΕ.