Φάκελος Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Δεκαετών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2020-2029 & 2021-2030

Ημερομηνία ανάρτησης
Καταληκτική ημερομηνία

Ο ΑΔΜΗΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση τον Φάκελο Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Δεκαετών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2020-2029 & 2021-2030. 

Το κείμενο προς Δημόσια Διαβούλευση θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ από τις 25/06/2021 έως και τις 24/07/2021, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις απόψεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΑΔΜΗΕ smpe.dpa.20.29&21.30@admie.gr με θέμα “ΣΜΠΕ ΔΠΑ 2020 – 2029 & 2021 – 2030”.

Τα σχετικά συμπεράσματα από τη συλλογή απόψεων θα σταλούν από τον ΑΔΜΗΕ στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28.08.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1225/05.09.2006).

Σχετικά Αρχεία :

ΣΜΠΕ ΔΠΑ 2020-2029 & 2021-2030

ΧΑΡΤΕΣ ΔΠΑ 2020-2029

ΧΑΡΤΕΣ ΔΠΑ 2021-2030