Δημόσια Διαβούλευση: Αρχικός Σχεδιασμός Συμμετοχής των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου στην Αγορά Εξισορρόπησης

Ημερομηνία ανάρτησης
Καταληκτική ημερομηνία

Ο ΑΔΜΗΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση τον αρχικό σχεδιασμό για τη συμμετοχή των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου στην Αγορά Εξισορρόπησης. Με την παρούσα δημόσια διαβούλευση ο ΑΔΜΗΕ στοχεύει στην έναρξη συζητήσεων με τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τον σχεδιασμό των λεπτομερειών για την συμμετοχή των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου στην Αγορά Εξισορρόπησης.

Η ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερομένων είναι απαραίτηση ώστε ο τελικός σχεδιασμός να είναι βέλτιστος, να ενθαρρύνει την συμμετοχή της ζήτησης και να είναι τεχνικά υλοποιήσιμος στο πλαίσιο της Αγοράς Εξισορρόπησης που έχει ήδη σχεδιαστεί, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές της (π.χ. κεντρική κατανομή) σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις τους έως και τη Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΑΔΜΗΕ marketdesign@admie.gr με θέμα «ΔΔ συμμετοχής των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Φορτίων στην Αγορά Εξισορρόπησης».

Μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης ο ΑΔΜΗΕ θα δημοσιοποιήσει:

  • τον κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών οι οποίες υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των απόψεών του,
  • τις απόψεις του ΑΔΜΗΕ επί των παρατηρήσεων των συμμετεχόντων στην δημόσια διαβούλευση και την τελική πρόταση του ΑΔΜΗΕ.
Σχετικά Αρχεία