1η δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού 2016/631 ΤΗΣ ΕΕ για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση ηλεκτροπαραγωγών με το δίκτυο

Ημερομηνία ανάρτησης
Καταληκτική ημερομηνία

Ο ΑΔΜΗΕ, σε εφαρμογή του Κανονισμού 2016/631 ΤΗΣ ΕΕ για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση ηλεκτροπαραγωγών με το δίκτυο θέτει σε διαβούλευση τις προτάσεις του σχετικά με τον ορισμό των μεγίστων κατωφλίων ισχύος για τον καθορισμό της σημαντικότητας των γεννητριών.

Μετά τη λήξη της Δημόσιας Διαβούλευσης ο ΑΔΜΗΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετασχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, σε συνδυασμό με τις απόψεις και τις τελικές προτάσεις του ΑΔΜΗΕ οι οποίες θα κοινοποιηθούν στην ΡΑΕ προς έγκριση.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους και τα σχόλιά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση : RfG_PC1@admie.gr 

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και τις  18-12-2017.