ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

Ανακοινώνεται η πρόσληψη 1 ατόμου, ειδικότητας ΓΥ5 (εργάτες) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, στον Νομό Αττικής, για το Κεντρικό κατάστημα της εταιρείας (Δυρραχίου 89 & Κηφισού, τ.κ 104 43 Αθήνα) και για το Περιφερειακό Κατάστημα Περιστερίου (Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού. τ.κ 121 32 Περιστέρι), της Διεύθυνσης Ακινήτων & Γενικών Υπηρεσιών.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 20.07.2022 

Αναλυτικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά και την διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής υπάρχουν στην Ανακοίνωση και την Αίτηση που επισυνάπτονται.