Διεύθυνση Στρατηγικής & Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος (ΔΣΣΑΣ)

Η Διεύθυνση Στρατηγικής & Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος & Στρατηγικής του ΑΔΜΗΕ.

Βασική της αποστολή είναι: 

  1. η προετοιμασία και η σύνθεση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Συστήματος, σε συνεργασία με υπηρεσίες του ΑΔΜΗΕ με θεμελιώδη κριτήρια τον εφοδιασμό της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο επαρκή, ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο, υπό οικονομικά βιώσιμες συνθήκες, προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος ,
  2. η μελέτη και σχεδίαση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των μη διασυνδεδεμένων νήσων, των διεθνών διασυνδέσεων καθώς και των απαραίτητων υποδομών που θα επιτρέψουν την αυξημένη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα της Χώρας, 
  3. η έκδοση προσφορών Σύνδεσης σταθμών παραγωγής (συμβατικών και ΑΠΕ) στο Σύστημα και η κατάρτιση των σχετικών Συμβάσεων Σύνδεσης, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματική ενσωμάτωση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Σύστημα σε συμφωνία με τους στόχους και τα δεδομένα του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για το 2030 καθώς και τη Μακροχρόνια Στρατηγική για το 2050.

 

Ρόλος και Αρμοδιότητες 

Η ΔΣΣΑΣ αποτελείται από δύο Κλάδους: 

  1. τον Κλάδο Μελετών & Ανάπτυξης Συστήματος με κύριες αρμοδιότητες την σύνθεση και δημοσίευση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), την εκπόνηση μελετών επάρκειας ισχύος σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, μελετών αγοράς, μελετών κόστους-οφέλους για τα σημαντικά έργα ανάπτυξης του συστήματος, μελετών ανάπτυξης του συστήματος καθώς και ειδικών μελετών, την παρακολούθηση της εξέλιξης του ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου που σχετίζεται με την ανάπτυξη και εκμετάλλευση του Συστήματος στην Ελλάδα και την παρακολούθηση των σχετικών διεθνών εξελίξεων, την συμμετοχή σε συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις στην προετοιμασία των απαραίτητων μελετών, εκθέσεων και υποστηρικτικού υλικού για την υποβολή αιτημάτων συγχρηματοδότησης έργων του ΑΔΜΗΕ προς κοινοτικούς και εθνικούς φορείς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και την παρακολούθηση μέχρι την τελική ένταξη τους προς συγχρηματοδότηση, την συμβολή στο πλαίσιο του ENTSO-E στη διαμόρφωση του πανευρωπαϊκού δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης και του περιφερειακού προγράμματος ανάπτυξης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης,
  2. τον Κλάδο Χρηστών Συστήματος & Προγραμματισμού ΑΠΕ με κύριες αρμοδιότητες τον καθορισμό κριτηρίων και τεχνικών απαιτήσεων διασύνδεσης σταθμών ΑΠΕ, την έκδοση προσφορών σύνδεσης νέων Χρηστών (μεγάλων παραγωγών συμβατικών μονάδων, παραγωγών ΑΠΕ, Πελατών υψηλής Τάσης) και την σύναψη αντίστοιχων συμβάσεων σύνδεσης. 

Η ΔΣΣΑΣ διαθέτει μόνιμη παρουσία στην επιτροπή Ανάπτυξης Συστήματος (System Development Committee, SDC) και στην Περιφερειακή ομάδα Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Regional Group Continental South East Europe,RG-CSE) του ENTSO-E, καθώς επίσης στον σύνδεσμο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς της Μεσογείου Med-TSO. Επίσης στελέχη της Διεύθυνσης συμμετέχουν σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων  (προγράμματα Horizon 2020, Flexitranstore, Crossbow, CoordiNet, FARCROSS) καθώς και σε ad-hoc ομάδες με Διαχειριστές γειτονικών κρατών για την ανάπτυξη των διεθνών διασυνδέσεων.  

 

Επιτυχίες, επιτεύγματα, καινοτομίες 

Η ΔΣΣΑΣ έχει εκπονήσει σχεδιασμό για την ηλεκτρική διασύνδεση του συνόλου των μεγάλων νησιών του Αιγαίου με ορίζοντα υλοποίησης το έτος 2029. Ειδικότερα μελέτησε την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων με τις πρώτες φάσεις του έργου να έχουν ήδη ολοκληρωθεί, την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης, έργο ήδη που βρίσκεται σε εξέλιξη και ολοκλήρωσε πρόσφατα την εκπόνηση σχεδίων για την ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Παράλληλα η ΔΣΣΑΣ συμμετείχε εκπροσωπώντας τον ΑΔΜΗΕ σε ομάδες εργασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα και εκπόνησε μελέτες επάρκειας και λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος και μελέτες για τον προσδιορισμό των υποδομών για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ.

Η ΔΣΣΑΣ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων επίσης έχει εκδώσει Δεσμευτικές Προσφορές Σύνδεσης για Σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ συνολικής ισχύος άνω των 8.000 MW εκτός των λειτουργούντων, καθώς και επιπλέον μη Δεσμευτικές Προσφορές Σύνδεσης για Σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ συνολικής ισχύος άνω των 20.000 MW και έχουν επίσης συναφθεί άνω των 215 συμβάσεων σύνδεσης με Χρήστες του Συστήματος που αφορούν ισχύ  άνω των 4500MW. Στο προσεχές διάστημα θα εκπονηθούν μελέτες δικτύου για την ενσωμάτωση μεγάλης διείσδυσης ΑΠΕ και την απολιγνιτοποίηση, σύμφωνα με το εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. 

Βασική προτεραιότητα της Διεύθυνσης αποτελεί επίσης η ενσωμάτωση και η εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κωδίκων Σύνδεσης στα Ηλεκτρικά Δίκτυα (Connection Network Codes - RfG, DCC,  HVDC) μέσω της προσαρμογής της διαδικασίας έκδοσης Προσφορών Σύνδεσης στις αντίστοιχες απαιτήσεις  και τη διαμόρφωση διαδικασιών για τον μηχανισμό πιστοποίησης συμμόρφωσης των σταθμών παραγωγής καθώς και των εγκαταστάσεων ζήτησης (Πελάτες Υ.Τ, Δίκτυο) σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κωδίκων αυτών. 

Αξίζει επίσης να αναφερθεί και η εντατική προσπάθεια της Διεύθυνσης στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων  που παρέχει η τεχνολογία, αναφορικά με την ψηφιοποίηση μεγάλου μέρους των εργασιών της με στόχο την επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης προσφορών σύνδεσης και σύναψης συμβάσεων σύνδεσης. Έτσι έχουν ήδη εφαρμοστεί διαδικασίες που αφορούν σε ψηφιακές υπογραφές συμβάσεων, αποδοχή αιτημάτων Χρηστών και αποστολή απαντητικών επιστολών σε ηλεκτρονική μορφή, ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την παρακολούθηση των προσφορών και των συμβάσεων σύνδεσης  Χρηστών.

Τέλος η ΔΣΣΑΣ παρακολουθεί και επιχειρεί να ενσωματώσει στην εταιρική πρακτική του ΑΔΜΗΕ τις σύγχρονες τάσεις που υιοθετούνται διεθνώς στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναπτύσσονται στους εξής άξονες:

  • Τεχνολογίες μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
  • Παραγωγή καθαρής και φθηνής ενέργειας, σε συνδυασμό με την αύξηση της διεσπαρμένης παραγωγής και τον κομβικό ρόλο που μπορούν να αποκτήσουν τα συστήματα αποθήκευσης 
  • Ανάπτυξη στενής συνεργασίας μεταξύ των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς και Δικτύων Διανομής
  • Ψηφιοποίηση του ενεργειακού συστήματος 
  • Αυξανόμενη επέκταση της χρήσης του ηλεκτρισμού στις μεταφορές και τα κτίρια 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δυρραχίου 89 & Κηφισού, 104 43  Αθήνα

Τσιρέκης Κωνσταντίνος

Διευθυντής

Τηλ  210 9466725

E- mail  ktsirekis@admie.gr