Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ)

Η Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος & Στρατηγικής και αποστολή της είναι η υλοποίηση των Έργων Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). 

Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες της ΔΝΕΜ επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στα εξής:

 1. Μελέτη, αδειοδότηση και κατασκευή (με αυτεπιστασία ή μέσω Αναδόχων) των αναγκαίων ενισχύσεων του Συστήματος, όπως νέες Γραμμές Μεταφοράς (Γ.Μ.), αναβαθμίσεις υφιστάμενων Γ.Μ., νέα Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) και Υποσταθμοί (Υ/Σ), καθώς και επεκτάσεις υφισταμένων ΚΥΤ ή Υ/Σ, οι οποίες απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση της ισχύος μέσω των κόμβων του Συστήματος.
 2. Μελέτη, αδειοδότηση και κατασκευή (με αυτεπιστασία ή μέσω Αναδόχων) των έργων εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών Υ/Σ και ΚΥΤ, όπως και των αντίστοιχων υποδομών ελέγχου τους.
 3. Μελέτη, αδειοδότηση και κατασκευή (με αυτεπιστασία ή μέσω Αναδόχων) των έργων νέων ή/και αναβάθμισης υφιστάμενων διασυνδετικών Γ.Μ. με γειτονικές χώρες.
 4. Μελέτη, αδειοδότηση και κατασκευή (με αυτεπιστασία ή μέσω Αναδόχων) των έργων ανάπτυξης των απαραίτητων υποδομών, όπως ενισχύσεις των υφιστάμενων Υ/Σ – ΚΥΤ και κατασκευή νέων Γ.Μ., οι οποίες θα επιτρέψουν την αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα της Χώρας και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών των Χρηστών του Συστήματος.
 5. Έλεγχος και επίβλεψη των έργων σύνδεσης στο Σύστημα (Γ.Μ. και Υποσταθμοί) που απαιτούνται για την ένταξη των νέων Χρηστών του Συστήματος (μονάδων παραγωγής ΑΠΕ, συμβατικών μονάδων παραγωγής, Πελατών Υ.Τ.).
 6. Συμμετοχή (υπό τον συντονισμό της ΔΠΛΤ) στην υλοποίηση των έργων ανάπτυξης των απαραίτητων τηλεπικοινωνιακών ζεύξεων μεταξύ των Υ/Σ - ΚΥΤ και των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ), για την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του Συστήματος και της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Από τα έργα που υλοποιεί η ΔΝΕΜ, ξεχωριστή θέση καταλαμβάνουν τα έργα διασύνδεσης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) με το ΕΣΜΗΕ, τα οποία αποτελούν στρατηγικό στόχο του ΑΔΜΗΕ και αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 80% του συνολικού επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας.

Τα έργα των διασυνδέσεων αυτών συμβάλλουν τα μέγιστα στην επίτευξη των εθνικών ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων, για τους ακόλουθους λόγους:

 • Η ενεργειακή απομόνωση των νησιών αίρεται και διασφαλίζεται ο ενεργειακός εφοδιασμός αυτών, επιλύοντας οριστικά το ενεργειακό πρόβλημά τους. Αυτό το πρόβλημα μεγεθύνεται σταδιακά από το 2020 και περισσότερο από το 2030 λόγω των περιβαλλοντικών περιορισμών οι οποίοι επιβάλλονται από το ενωσιακό δίκαιο για τις συμβατικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής (όριο εκπομπών αερίων ρύπων).
 • Ο καταναλωτής απαλλάσσεται από το υπερβάλλον τίμημα της ηλεκτροπαραγωγής με πετρέλαιο στα νησιά, το οποίο κυμαίνεται για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις, στο ποσό των € 500 εκ. έως και πλέον των € 800 εκ. ετησίως για το σύνολο των Νησιών, ανάλογα με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.
 • Τα νησιά αναβαθμίζονται περιβαλλοντικά, βελτιώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμά τους με την παύση της λειτουργίας των πετρελαϊκών Σταθμών, οι οποίοι λειτουργούν στο όριο ή και εντός του οικιστικού ιστού, ακόμη και στις τουριστικές περιοχές.
 • Επιτυγχάνεται δραστική συμβολή στην ενεργειακή απεξάρτηση της χώρας από το πετρέλαιο στην ηλεκτροπαραγωγή.
 • Παρέχεται η δυνατότητα της ενεργειακής αυτονομίας των ίδιων των νησιών με τον οικονομικότερο τρόπο και με ήπια αξιοποίηση των ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων.
 • Παρέχεται η αυξημένη ποιότητα της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αποτελεί σημαντική ώθηση για την οικονομία των νησιών και για την ποιότητα της ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών.

Ένας επιπλέον θεμελιώδης στόχος που εξυπηρετεί η υλοποίηση των έργων ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ αποτελεί η ανάγκη της εξυπηρέτησης της μεγάλης διείσδυσης ΑΠΕ στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της ακολουθούμενης Εθνικής πολιτικής και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής πολιτικής οι οποίες έχουν ως τελικό στόχο την απανθρακοποίηση της δραστηριότητας της ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και τη συμβολή του τομέα του ηλεκτρισμού στην αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ είναι προσανατολισμένη προς την ενσωμάτωση της επικείμενης αύξησης της διείσδυσης των ΑΠΕ, η οποία αποτυπώνεται σε συγκεκριμένους ευρωπαϊκούς και εθνικούς στόχους για το 2020 και για το 2030. 

 

Στα πιο πάνω πλαίσια, η ΔΝΕΜ υλοποιεί αυτήν την εποχή ένα μεγάλο πρόγραμμα Έργων Ανάπτυξης, τα σημαντικότερα εκ των οποίων είναι τα εξής:

1. Διασύνδεση Κυκλάδων

Το έργο περιλαμβάνει αποκλειστικά Υ/Σ GIS και υπόγειες-υποβρύχιες καλωδιακές γραμμές. Υλοποιείται σε 4 Φάσεις: 

 • Η Α΄ Φάση (διασύνδεση Σύρου, Πάρου, Μυκόνου με το Λαύριο και την Εύβοια μέσω Άνδρου και Τήνου) ολοκληρώθηκε το 2018. Έκτοτε, οι μονάδες των τοπικών ΑΣΠ τέθηκαν σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών και τα φορτία των αντίστοιχων νήσων τροφοδοτούνται πλέον από το ΕΣΜΗΕ. Η Α’ Φάση διασφαλίζει τη διακίνηση της ισχύος από το ΕΣΜΗΕ προς τη Σύρο για ισχύ κατ’ ελάχιστο 120 MW, ακόμα και σε περίπτωση απώλειας του καλωδίου Λαύριο - Σύρος.
 • Η Β΄ Φάση (διασύνδεση Νάξου και μέσω αυτής κλείσιμο βρόχου Σύρου - Πάρου – Νάξου – Μυκόνου – Σύρου) ολοκληρώνεται εντός του 2020. Στις αρχές του 2020 ολοκληρώθηκε και η αναβάθμιση της υφιστάμενης διασύνδεσης με την Εύβοια (αντικατάσταση της καλωδιακής σύνδεσης Εύβοιας - Άνδρου - Τήνου). Διασφαλίζεται πλέον η διακίνηση ισχύος της τάξης των 170 MW περίπου από την Εύβοια προς τις διασυνδεδεμένες Κυκλάδες, ακόμα και σε περίπτωση απώλειας του καλωδίου Λαύριο - Σύρος.
 • Η Γ’ Φάση (δεύτερη σύνδεση Λαυρίου – Σύρου) ολοκληρώνεται εντός του 2020, οπότε και θα εξασφαλίζεται η πλήρης αξιοπιστία τροφοδότησης του συγκροτήματος των Κυκλάδων για τον προβλεπόμενο χρονικό ορίζοντα λειτουργίας του έργου και σε συνθήκες Ν-1 για τη διαδρομή Λαύριο - Σύρος.
 • Η Δ΄ Φάση (διασύνδεση Νάξου – Θήρας – Φολεγάνδρου – Μήλου – Σερίφου – Λαυρίου) είναι στο στάδιο των μελετών βυθού και της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.


2. Διασύνδεση Κρήτης

Είναι σε εξέλιξη τα έργα της διασύνδεσης Πελοποννήσου – Κρήτης (ονομαστικής ικανότητας 2 x 200 MVA), με εκτιμώμενη ολοκλήρωση έως το τέλος του 2020. Το έργο περιλαμβάνει την υπόγεια και υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση μεταξύ ΝΑ Πελοποννήσου και Χανίων, που αποτελεί τη μεγαλύτερη σε μήκος και βάθος πόντισης καλωδιακή διασύνδεση εναλλασσομένου ρεύματος παγκοσμίως. Η διασύνδεση περιλαμβάνει επίσης έργα εναερίων Γ.Μ. στην Πελοπόννησο (νέα κυκλώματα και εκτεταμένες αναβαθμίσεις υφιστάμενων), καθώς και έργα Υ/Σ Στην Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Επίσης, η ΔΝΕΜ συμμετέχει ενεργά σε όλα τα στάδια του έργου της διασύνδεσης συνεχούς ρεύματος Αττικής – Κρήτης (ονομαστικής ικανότητας 2 x 500 MW), συνδράμοντας την εταιρεία ειδικού σκοπού «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ.» που έχει την ευθύνη υλοποίησής του. Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ανάδειξης των Αναδόχων.

 

3. Επέκταση Συστήματος 400 kV προς την Πελοπόννησο

Το έργο αποτελείται από δύο διαδρόμους 400 kV, η υλοποίηση των οποίων είναι σε εξέλιξη. Ο δυτικός διάδρομος (σύνδεση ΚΥΤ Μεγαλόπολης – Πάτρα – Ρίο – Αντίρριο – Δυτ. Στερεά) περιλαμβάνει εναέρια, υπόγεια και υποβρύχια τμήματα Γ.Μ., καθώς και έργα αντιστάθμισης αέργου ισχύος σε υφιστάμενα ΚΥΤ της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Ολοκληρώνεται εντός του 2020.

Ο ανατολικός διάδρομος (σύνδεση ΚΥΤ Μεγαλόπολης – ΚΥΤ Κορίνθου – ΚΥΤ Κουμουνδούρου) περιλαμβάνει εναέριες Γ.Μ. και το νέο ΚΥΤ Κορίνθου. Εντός του 2021 θα ολοκληρωθεί το τμήμα Μεγαλόπολης – Κορίνθου.
 

4. Διασύνδεση Εύβοιας – Σκιάθου 

Η διασύνδεση αυτή περιλαμβάνει εναέρια, υπόγεια και υποβρύχια τμήματα Γ.Μ. 150 kV, καθώς και έργα Υ/Σ στη Σκιάθο και την Εύβοια. Ολοκληρώνεται στο τέλος του 2021.

Γενικότερα, η ΔΝΕΜ έχει την ευθύνη υλοποίησης ενός εκτεταμένου προγράμματος έργων σε όλη την Επικράτεια, το οποίο περιλαμβάνεται στα εκάστοτε εκδιδόμενα Δεκαετή Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έως το 2030, προβλέπεται η υλοποίηση έργων συνολικού προϋπολογισμού της τάξης των € 4 δις.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Δυρραχίου 89 & Κηφισού, 104 43  Αθήνα

Χατζηπάνος Μιχαήλ

Αν. Διευθυντής

Τηλ  210 5192476

E- mail  m.chatzipanos@admie.gr