Άρθρο 89. Υπολογισμός Χρεώσεων και Πιστώσεων από την Εκκαθάριση Αποκλίσεων

 1. Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων αποτελεί τη διαδικασία με την οποία τα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης χρεώνονται ή πιστώνονται για τις αποκλίσεις που προκαλούν. Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων εκτελείται αρχικά ανά Οντότητα με Ευθύνη Εξισορρόπησης και στη συνέχεια ανά Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης. 
 2. Το ποσό Απόκλισης σε € για μια Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t και Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ή Οντότητα με Ευθύνη Εξισορρόπησης e υπολογίζεται ως η Τελική Απόκλιση, FIMBe,t , σε MWh, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 85, πολλαπλασιασμένη με την σχετική Τιμή Αποκλίσεων, IPt , σε €/MWh όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 88. Αναλυτικά:
  • Στην περίπτωση που η Απόκλιση του Συστήματος είναι μη μηδενική:
   IMBCe,t=FIMBe,t×IPt
  • Στην περίπτωση που η Απόκλιση του Συστήματος είναι μηδενική:
   IMBCe,t=FIMBe,t×RPt
  Όπου 
  IMBCe,tη χρέωση ή πίστωση Αποκλίσεων σε € για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ή Οντότητα με Ευθύνη Εξισορρόπησης e και την Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t.
  FIMBe,tη ποσότητα της Τελικής Απόκλισης, FIMBe,t , σε MWh για την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ή Οντότητα με Ευθύνη Εξισορρόπησης e και την Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t.
  IPtη Τιμή Απόκλισης σε €/MWh για την Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t.
  RPtη μεσοσταθμική τιμή εκκαθάρισης σε €/MWh της Αγοράς Επόμενης Ημέρας για την όλες τις ζώνες προσφορών z για την αντίστοιχη Αγοραία Χρονική Μονάδα, δηλαδή την Αγοραία Χρονική Μονάδα εντός της οποίας βρίσκεται η δεδομένη Περίοδος Εκκαθάρισης Αποκλίσεων.
 3. Όταν το ποσό Απόκλισης υπολογίζεται αρνητικό, η Οντότητα με Ευθύνη Εξισορρόπησης υποχρεούται στην καταβολή του υπολογιζόμενου ποσού. Όταν το ποσό Απόκλισης υπολογίζεται θετικό, η Οντότητα με Ευθύνη Εξισορρόπησης δικαιούται να εισπράξει το υπολογιζόμενο ποσό.
 4. Το ποσό Απόκλισης που υπολογίζεται για τις μονάδες ΑΠΕ χωρίς Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά χρεοπιστώνεται στον ΔΑΠΕΕΠ.