Διαδικασία Εγγραφής Προμηθευτή

Για την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων απαιτούνται:

 • η σύναψη της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος μετά από αίτηση προς τον Διαχειριστή του Συστήματος, και
 • η σύναψη της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ μετά από αίτηση προς το Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Για την εγγραφή Προμηθευτή στο Μητρώο Συμμετεχόντων απαιτείται η υποβολή στον Διαχειριστή του Συστήματος των παρακάτω:

 1. Αίτηση εγγραφής υπογεγραμμένη και στις 2 σελίδες. Στην αίτηση εγγραφής, στη σελίδα 2, πρέπει να σημειωθεί ότι συνυποβάλλονται τα κατωτέρω:
  • Αντίγραφο Άδειας Προμήθειας
  • Δήλωση αιτούντος περί ανεπιφύλακτης αποδοχής ρυθμίσεων Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος
  • Δήλωση κατόχου Άδειας Προμήθειας περί δικαιώματος ΑΔΜΗΕ ενημέρωσης πελατών
  • Δήλωση κατόχου Άδειας Προμήθειας σε σχέση με τις συμβάσεις προμήθειας με πελάτες
  • Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης
  • Εγγυητική επιστολή ή αποδεικτικό κατάθεσης ποσού εγγύησης.
 2. Δηλώσεις Προμηθευτών
 3. Αντίγραφο Άδειας Προμήθειας
 4. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν έχει κωδικό EIC απαιτείται Αίτηση για κωδικό EIC.
 5. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα που επισυνάπτονται
 6. Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης
  • Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού.
  • Σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικοποιημένου καταστατικού που να περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του, απαιτείται το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή το καταστατικό σύστασης της εταιρείας, επίσημη πρωτότυπη βεβαίωση από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή με τις τροποποιήσεις του καταστατικού και τα σχετικά ΦΕΚ.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού γενικής συνέλευσης για εκλογή τελευταίου Δ.Σ. και σχετικό ΦΕΚ
  • Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ. και ορισμού αρμοδιοτήτων μελών Δ.Σ. και εκπροσώπησης της εταιρείας και σχετικό ΦΕΚ. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραιτήσεις/αντικαταστάσεις μελών Δ.Σ., απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών πρακτικών Δ.Σ. και ΦΕΚ.
  • ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας
  • Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα είναι ενδεικτικά. Ο τελικός έλεγχος θα γίνει από τη νομική υπηρεσία του ΑΔΜΗΕ και είναι πιθανό να απαιτηθούν πρόσθετα νομιμοποιητικά έγγραφα.
  • Έγγραφα του αιτούντος που υποβάλλονται στον ΑΔΜΗΕ και που δεν φέρουν την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πρακτικό/εξουσιοδότηση του αρμοδίου οργάνου του αιτούντος προς το πρόσωπο που υπογράφει.
 7. Εγγυητική επιστολή ή αποδεικτικό κατάθεσης ποσού εγγύησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις των Συμμετεχόντων στην Σύστημα Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος μεταβείτε στις Εγγυήσεις Συστήματος Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος.

Τα έγγραφα που υπογράφονται απο τον αιτούντα πρέπει να φέρουν σφραγίδα της εταιρείας και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.