Καλώς ήλθατε

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. συστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Στο πλαίσιο αυτό σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.
Ο ΑΔΜΗΕ είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι πλήρως ανεξάρτητος λειτουργικά και διοικητικά, έχοντας ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, τηρώντας όλες τις προς αυτό απαιτήσεις ανεξαρτησίας που ενσωματώνονται στο Νόμο 4001/2011 και στην Οδηγία 2009/72/ΕΚ.
 

Ανακοινώσεις

21.06.2016Διακήρυξη ΔΑΠΜ-41612 για το έργο:"Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποιήση, φόρτωση των ιστορικών δεδομένων και θέση σε παραγωγική λειτουργία ενος πληροφοριακού συστήματος διαχείριση στοιχείων ανθρώπινου δυναμικού"
10.06.2016Αναγγελία Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για το Μήνα Ιούλιο 2016
10.06.2016Συμπλήρωμα Νο1 της Διακήρυξης ΔΑΠΜ-41609 για την παροχή υπηρεσιών "Ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού για την ομογενοποίηση των υφιστάμενων ενεργειακού ισοζυγίου και την παροχή εργαλείων ανάλυσης δεδομένων"
03.06.2016Διακήρυξη ΔΑΠΜ-41610 για το έργο : "Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση Εξυπηρετητών & Λογισμικού ταυτοποίησης χρηστών για την υποδομή του συστήματος διαχείρισης αγοράς της ΑΔΜΗΕ ΑΕ καθώς και Προμήθεια των αδειών χρήσης ORACLE
02.06.2016Παράταση συντήρησης ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου Νο.5
02.06.2016Ετήσια Έκθεση Υπεύθυνου Συμμόρφωσης

Δελτία Τύπου

01.12.2015Κάλυψη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων των Συμμετεχόντων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας λόγω υπερημερίας Συμμετέχοντα
03.11.2015Υπογραφή δεύτερης δόσης υφιστάμενης δανειακής γραμμής με Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
21.09.2015Αποκατάσταση τροφοδοσίας νήσου Κέρκυρας
18.05.2015Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα
16.01.2015Αποκατάσταση βλάβης σε νησιά των Κυκλάδων
24.11.2014Συνάντηση Προέδρου ΑΔΜΗΕ με Περιφερειάρχη Κρήτης

ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σημείωση: Το πραγματικό φορτίο είναι μια στατιστική απεικόνιση και ενδέχεται να μην είναι απολύτως ακριβές.