Καλώς ήλθατε

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. συστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Στο πλαίσιο αυτό σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.
Ο ΑΔΜΗΕ είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι πλήρως ανεξάρτητος λειτουργικά και διοικητικά, έχοντας ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, τηρώντας όλες τις προς αυτό απαιτήσεις ανεξαρτησίας που ενσωματώνονται στο Νόμο 4001/2011 και στην Οδηγία 2009/72/ΕΚ.
 

Ανακοινώσεις

22.07.2016ΔΝΕΜ – 538 «Σύνδεση Υ/Σ ΖΕΥΞΗΣ 150kV ΛΑΥΡΙΟΥ με το ΚΥΤ 400kV ΛΑΥΡΙΟΥ και Σύστημα 150kV – Ε.Π.Μ.»
20.07.2016Εκδοση Συμπληρώματος Νο 1 ΔΝΕΜ - 536 Γ.Μ. 150kV ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΙΑΣΜΟΣ Είσοδος στο ΚΥΤ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ
18.07.2016Διακήρυξη ΔΑΠΜ-41612 και Συμπλήρωμα Νο1 για το έργο"Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, φόρτωση των ιστορικών δεδομένων και θέση σε παραγωγική λειτουργία ενός πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης στοιχείων ανθρώπινου δυναμικού"
13.07.2016Αναγγελία Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για το Μήνα Αύγουστο 2016
12.07.2016Ανακοίνωση Προέδρου Εποπτικού Συμβουλίου
11.07.2016Ανακοίνωση Πίνακα Καταρχήν Διαθέσιμης Ισχύος για το Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας

Δελτία Τύπου

01.12.2015Κάλυψη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων των Συμμετεχόντων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας λόγω υπερημερίας Συμμετέχοντα
03.11.2015Υπογραφή δεύτερης δόσης υφιστάμενης δανειακής γραμμής με Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
21.09.2015Αποκατάσταση τροφοδοσίας νήσου Κέρκυρας
18.05.2015Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα
16.01.2015Αποκατάσταση βλάβης σε νησιά των Κυκλάδων
24.11.2014Συνάντηση Προέδρου ΑΔΜΗΕ με Περιφερειάρχη Κρήτης

ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σημείωση: Το πραγματικό φορτίο είναι μια στατιστική απεικόνιση και ενδέχεται να μην είναι απολύτως ακριβές.