Καλώς ήλθατε

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. συστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Στο πλαίσιο αυτό σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.
Ο ΑΔΜΗΕ είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι πλήρως ανεξάρτητος λειτουργικά και διοικητικά, έχοντας ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, τηρώντας όλες τις προς αυτό απαιτήσεις ανεξαρτησίας που ενσωματώνονται στο Νόμο 4001/2011 και στην Οδηγία 2009/72/ΕΚ.
 

Ανακοινώσεις

27.04.20163η Ανακοίνωση σχετικά με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, σε εφαρμογή του ν.4152/2013 με τις ρυθμίσεις του ν. 4342/2015
27.04.2016Ανακοίνωση σχετικά με την Δημοπρασία για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου ΥΔΦ1 και ΥΔΦ2 κατά το χρονικό διάστημα 01/05/2016 έως και 30/09/2016
26.04.2016Υποβολή στη ΡΑΕ του Σχεδίου Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ περιόδου 2017-2026
26.04.2016ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01/05/2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/09/2016
22.04.2016Διακήρυξη ΔΑΠΜ 41607 και Συμπλήρωμα Νο1για το έργο"Προμήθεια,Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού για την ενσωμάτωση / προσθήκη τους στην υποδομή του συστήματος Διαχείρισης αγοράς της ΑΔΜΗΕ ΑΕ"
22.04.2016Διακήρυξη ΔΑΠΜ-41609 για την παροχή υπηρεσιών "Ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού για την ομογενοποίηση των υφιστάμενων ενεργειακού ισοζυγίου και την παροχή εργαλείων ανάλυσης δεδομένων"

Δελτία Τύπου

01.12.2015Κάλυψη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων των Συμμετεχόντων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας λόγω υπερημερίας Συμμετέχοντα
03.11.2015Υπογραφή δεύτερης δόσης υφιστάμενης δανειακής γραμμής με Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
21.09.2015Αποκατάσταση τροφοδοσίας νήσου Κέρκυρας
18.05.2015Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα
16.01.2015Αποκατάσταση βλάβης σε νησιά των Κυκλάδων
24.11.2014Συνάντηση Προέδρου ΑΔΜΗΕ με Περιφερειάρχη Κρήτης

ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σημείωση: Το πραγματικό φορτίο είναι μια στατιστική απεικόνιση και ενδέχεται να μην είναι απολύτως ακριβές.