Γραφείο Χορήγησης Κωδικών EIC

Γραφείο Χορήγησης Κωδικών EIC

Τοπικό Γραφείο Χορήγησης Kωδικών EIC του ΑΔΜΗΕ
Για να διευκολυνθεί η συμμετοχή του στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, κάθε Συμμετέχων σε αυτή θα πρέπει να έχει έναν κωδικό, τον Energy Identification Code (EIC), ο οποίος θα  προσδιορίζει τον Συμμετέχοντα σε όλες τις συναλλαγές του.

Ο ENTSO-E είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, στον οποίο συμμετέχουν οι Διαχειριστές των Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ο ΑΔΜΗΕ είναι το εξουσιοδοτημένο, από τον ENTSO-E, γραφείο χορήγησης κωδικών στην Ελλάδα.

Ο κατάλογος των κωδικών EIC που, μέχρι στιγμής, έχει χορηγήσει ο ΑΔΜΗΕ είναι ο ακόλουθος:

 Για την χορήγηση του κωδικού, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση που ακολουθεί και να τη στείλει στο ΑΔΜΗΕ με fax ή ταχυδρομικώς.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Χορήγησης Κωδικών EIC στην ηλεκτρονική διεύθυνση eic_office@admie.gr ή στο τηλέφωνο 210-9466801, ή στο fax 210-4637111.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κωδικοποίηση EIC μπορείτε να αναζητήσετε στην επιλογή ‘Energy Identification Coding Scheme’ της ιστοσελίδας EDI - Libary του ENTSO-E :

https://www.entsoe.eu/data/energy-identification-codes-eic/eic-code-lists/


Δήλωση αποποίησης ευθύνης του ΑΔΜΗΕ για τους δημοσιευμένους αριθμούς ΑΦΜ με κωδικούς EIC Συμμετεχόντων :

O σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να επιτρέψει σε άτομα και συμμετέχοντες που εμπλέκονται στην αγορά ενέργειας να λάβουν απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον Ενεργειακό Κωδικό Αναγνώρισης (Energy Identification Code EIC) για να διεξάγουν ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (Electronic Data Interchange - EDI).

Σε καμία περίπτωση ο ΑΔΜΗΕ δεν φέρει ευθύνη για ζημιές οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων και μη περιορισμένων σε άμεσες, έμμεσες, γενικές, ειδικές, παρεπόμενες ζημιές ή αποθετική ζημία που προκύπτουν από οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που λαμβάνονται χρησιμοποιώντας αυτό τον ιστότοπο.

Ιδίως, οι αριθμοί ΑΦΜ παρέχονται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και είναι στην ευθύνη του συμμετέχοντα να αξιολογήσει την εγκυρότητα τους χρησιμοποιώντας π.χ. τον ιστότοπο του Συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών για το φόρο προστιθέμενης αξίας.

Επιπρόσθετα, ο στόχος μας είναι η ελαχιστοποίηση της διακοπής που οφείλεται σε τεχνικά σφάλματα. Εντούτοις, κάποια δεδομένα ή πληροφορίες σε αυτή την σελίδα μπορεί να έχουν δημιουργηθεί ή δομηθεί σε αρχεία ή μορφές που δεν είναι ελεύθερες σφαλμάτων και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η υπηρεσία δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί από τέτοιου είδους προβλήματα. Ο ΑΔΜΗΕ δεν αποδέχεται καμία ευθύνη σε σχέση με τέτοιου είδους προβλήματα που προκύπτουν σαν αποτέλεσμα χρήσης αυτού του ιστοτόπου ή οποιωνδήποτε άλλων συνδεδεμένων εξωτερικών ιστοτόπων.