Διοικητικό Συμβούλιο
Μανουσάκης Μανούσος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Μάργαρης Ιωάννης Αντιπρόεδρος
Xinghua Shi Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Βροντίση Ζωή Μέλος
Hong Li Μέλος
Yunpeng He Μέλος
Ρουσόπουλος Ιάσων Μέλος
Καμπούρης Ιωάννης Μέλος
Νικολόπουλος Φώτιος Μέλος / Εκπρόσωπος εργαζομένων

 

Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λήγει την 29.06.2022, η δε θητεία του κ. Φ. Νικολόπουλου, μέλους-Εκπροσώπου Εργαζομένων, λήγει την 08.06.2019.