Διοικητικό Συμβούλιο
Μανουσάκης Μανούσος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Μάργαρης Ιωάννης Αντιπρόεδρος
Xinghua Shi Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Βροντίση Ζωή Μέλος
Hong Li Μέλος
Yunpeng He Μέλος
Πασβαλίδης Σπυρίδων Μέλος
Καμπούρης Ιωάννης Μέλος
Νικολόπουλος Φώτιος Μέλος / Εκπρόσωπος εργαζομένων

 

Σύμφωνα με την από 29.06.2017  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,  η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 29.06.2022.