ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΦΑΣΗ Α’

Publish Date:19-10-2010
Category:Μελέτες Συστήματος

Μελέτη Διασυνδέσεων των Νησιών του Αιγαίου με το Ηπειρωτικό Σύστημα

Γενικός Σχεδιασμός - ΦΑΣΗ Α’

Η «Μελέτη Διασυνδέσεων των Νησιών του Αιγαίου με το Ηπειρωτικό Σύστημα (ΦΑΣΗ Α’)» αποτελεί τη βάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού Διασυνδέσεων Νησιών που εκπονείται από τον ΔΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 3851/04.06.2010 και ολοκληρώνεται σε τρεις φάσεις. Η ΦΑΣΗ Α’ έχει ως αντικείμενο τον καταρχήν προσδιορισμό του οικονομικοτεχνικά βέλτιστου σχεδιασμού της σύνδεσης των νησιών του Αιγαίου που ηλεκτροδοτούνται από Αυτόνομους Σταθμούς Παραγωγής (ΑΣΠ) με το Ηπειρωτικό Σύστημα, με βασικό στόχο τον περιορισμό της χρήσης πετρελαίου στα νησιά, καθώς και την αξιοποίηση του αιολικού τους δυναμικού.

Η εν λόγω μελέτη ετέθη σε Δημόσια Διαβούλευση από το ΔΕΣΜΗΕ, η οποία ολοκληρώθηκε στις 18 Ιουλίου 2010.

 

Εκτενής Περίληψη της «Μελέτης ανάπτυξης του Ηλεκτρικού Συστήματος της Κρήτης- Διασύνδεση με το Ηπειρωτικό Σύστημα»
pdf file