Υποβολή Σχεδίων ΔΠΑ προς ΡΑΕ

Υποβολή στη ΡΑΕ του Σχεδίου του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ περιόδου 2019 - 2028

Σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας και του ρυθμιστικού πλαισίου, την 30η Μαρτίου 2018 ο ΑΔΜΗΕ υπέβαλε προς έγκριση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας το Σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για την περίοδο 2019 - 2028.


Αρχεία:

ΔΠΑ 2019 - 2028 Σχέδιο προς ΡΑΕ Κύριο Τεύχος.pdf
ΔΠΑ 2019 - 2028 Σχέδιο προς ΡΑΕ Παράρτημα Ι.pdf
ΔΠΑ 2019 - 2028 Σχέδιο προς ΡΑΕ Χάρτης.pdf


Το προηγούμενο διάστημα (από 28 Δεκεμβρίου 2017 έως και 29 Ιανουαρίου 2018), ο ΑΔΜΗΕ είχε θέσει σε δημόσια διαβούλευση το Προκαταρκτικό Σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ 2019 - 2028, αναρτώντας αυτό στον ιστοχώρο του. Τα σχόλια τα οποία υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης, καθώς και οι παρατηρήσεις του ΑΔΜΗΕ, οι οποίες συνοψίζονται σε πίνακα, περιλαμβάνονται στα ακόλουθα αρχεία:

EuroAsia.pdf
ΔΕΗ.pdf
ΕΒΙΚΕΝ.pdf
ΕΣΑΗ.pdf
Σχόλια Διαβούλευσης επί του Προκαταρκτικού Σχεδίου ΔΠΑ 2019 - 2028.pdf