Διαδικασία Εγγραφής

Διαδικασία Εγγραφής στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου

Προϋποθέσεις Εγγραφής στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου

Για την εγγραφή των καταναλωτών στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 • Oι εγκαταστάσεις τους να είναι συνδεδεμένες στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και στο Δίκτυο Μέσης Τάσης εκτός των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
 • Το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο ανά Θέση Κατανάλωσης και ανά Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου να ανέρχεται κατ' ελάχιστον σε 3 MW.
 • να υπάρχει δυνατότητα τηλεμέτρησης της εγκατάστασης του Καταναλωτή.

Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου

  Για την εγγραφή στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου απαιτείται (α) η εγγραφή της εταιρείας στο Μητρώο Καταναλωτών Διακοπτόμενου Φορτίου και (β) η εγγραφή κάθε Θέσης Κατανάλωσης στο Μητρώο Θέσεων Κατανάλωσης Διακοπτόμενου Φορτίου.  

  Η εγγραφή των εταιρειών στο Μητρώο Καταναλωτών Διακοπτόμενου Φορτίου γίνεται άπαξ. Η εγγραφή κάθε Θέσης Κατανάλωσης στο Μητρώο Θέσεων Κατανάλωσης Διακοπτόμενου Φορτίου πραγματοποιείται άπαξ για κάθε ημερολογιακό έτος. Η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε κατά την διάρκεια του ημερολογιακού έτους.

  Για την εγγραφή απαιτείται η υποβολή φακέλου από τον Καταναλωτή προς τον Διαχειριστή του Συστήματος ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής:

  1.    Αίτηση εγγραφής καταναλωτή στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου.

  Υποβάλλεται μια αίτηση ανά εταιρεία. Δηλώνονται τα στοιχεία της εταιρείας, τα στοιχεία του Νόμιμου Εκπροσώπου της εταιρείας, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και ο Αριθμός Μητρώου του οικείου Επιμελητηρίου, εφόσον υπάρχει, τα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και σχετική υπεύθυνη δήλωση. Επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα.

  2.    Αίτηση εγγραφής Θέσης Κατανάλωσης στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου.

  Ως Θέση Κατανάλωσης Διακοπτόμενου Φορτίου ορίζεται η Θέση Κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας η οποία είναι συνδεδεμένη στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και στο Δίκτυο Μέσης Τάσης εκτός των μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και η οποία δύναται να περιορίζει μέχρι μιας συμβολαιοποιημένης ενεργού ισχύος (ή/και να διακόπτει την ενεργό ισχύ) για διάρκεια οριζόμενη κατά περίπτωση, κατόπιν εντολής του Διαχειριστή του Συστήματος (συμπεριλαμβανομένης και εντολής του Διαχειριστή του Συστήματος προς τον Διαχειριστή του Δικτύου αναφορικά με τους πελάτες Δικτύου). Επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα.

  Απαιτείται μια αίτηση ανά Θέση Κατανάλωσης που θα συμμετέχει στους Διαγωνισμούς Διακοπτόμενου Φορτίου. Στην παραπάνω αίτηση δηλώνονται τα γενικά στοιχεία Θέσης Κατανάλωσης, τα στοιχεία επικοινωνίας για θέματα λειτουργίας της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου, τα στοιχεία 24ωρης Επικοινωνίας για Έκδοση Εντολών Περιορισμού Ισχύος και η Μέγιστη Διατηρήσιμη Ισχύς ανά τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου.

  Έχουν καθοριστεί δύο Τύποι Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ), ο τύπος ΥΔΦ 1 και ο τύπος ΥΔΦ 2, οι οποίοι ανάλογα με το Χρόνο Προειδοποίησης, τη Μέγιστη Διάρκεια Εντολής, τη Μέγιστη Συνολική Διάρκεια ανά έτος διακρίνονται ως εξής:

  Τύπος ΥΔΦ       Χρόνος                     Μέγιστη Διάρκεια    Μέγιστη Συνολική
                          Προειδοποίησης       Εντολής                   Διάρκεια ανά έτος


     1                    5 λεπτά                      48 ώρες                    144 ώρες
     2                    5 λεπτά                        1 ώρα                       24 ώρες

  Όσον αφορά τον Τύπο ΥΔΦ1 το ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταξύ διαδοχικών Εντολών Περιορισμού Ισχύος είναι μία (1) ημέρα. Ο μέγιστος αριθμός Εντολών Περιορισμού Ισχύος κατά τη διάρκεια ενός (1) μήνα είναι (3).

  Όσον αφορά τον Τύπο ΥΔΦ2 το ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών Εντολών Περιορισμού Ισχύος είναι πέντε (5) ημέρες. Ο μέγιστος αριθμός Εντολών Περιορισμού Ισχύος κατά τη διάρκεια ενός (1) μήνα είναι τέσσερις (4).

          3.   Τροποποίηση στοιχείων επικοινωνίας

  Σε περίπτωση τροποποίησης που αφορά αποκλειστικά σε στοιχεία επικοινωνίας κατά τη διάρκεια του έτους, κατατίθενται υπογεγραμμένες από τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας οι παρακάτω αιτήσεις:

  1.    Τροποποίηση Αίτησης εγγραφής καταναλωτή στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου
  2.    Τροποποίηση Αίτησης εγγραφής Θέσης Κατανάλωσης στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου

  Οι ανωτέρω αιτήσεις αποστέλλονται προς τον Διαχειριστή του Συστήματος στην Διεύθυνση «ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ», υπόψη του Τομέα Εκκαθάρισης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αγοράς.

  4.    Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης

  Στην αίτηση εγγραφής του αιτούντος Καταναλωτή συνυποβάλλονται τα απαραίτητα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα, ενδεικτικά, έγγραφα από τα  οποία προκύπτει η πλήρης ονομασία ή επωνυμία του Καταναλωτή με αναγραφή του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ή του Αριθμού Μητρώου του οικείου Επιμελητηρίου, αν πρόκειται για εταιρεία και ο ορισμός του νομίμου εκπροσώπου της. Ο Διαχειριστής ενδέχεται να ζητήσει από τον Καταναλωτή την προσκόμιση επιπλέον νομιμοποιητικών εγγράφων, καθώς επίσης και την προσκόμιση πρωτοτύπων ή επικυρωμένων, κατά περίπτωση, εγγράφων, σε περίπτωση που κατά την εύλογη κρίση του Διαχειριστή η προσκόμισή τους καθίσταται αναγκαία για την πληρότητα της τεκμηρίωσης της Νόμιμης Εκπροσώπησης του Καταναλωτή.

  Ο φάκελος με την αίτηση έγγραφής αποστέλλεται προς τον Διαχειριστή του Συστήματος στην Διεύθυνση «ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ», υπόψη του Τομέα Εκκαθάρισης της Διεύθυνσης Συναλλαγών.

  Εγγραφή στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου

   Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται με την αποστολή σχετικής βεβαίωσης από τον Διαχειριστή του Συστήματος για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής. Το Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Συστήματος.

   Με την εγγραφή στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου ο Καταναλωτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις:

   • της υπ’ αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ. 184898/11.12.2015 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ/2861/28-12-2015), όπως κάθε φορά ισχύει,
   • του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς,
   • των Κανόνων Δημοπρασιών παροχής Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου, καθώς και των
   • Γενικών Όρων της Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου.

   Ακόμα ο Καταναλωτής αποδέχεται την αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών για οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη που μπορεί να προκύψει μεταξύ των μερών κατά την ερμηνεία και την εκτέλεση της Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου και η οποία δεν μπορεί να ρυθμιστεί φιλικά. 

   Η εγγραφή στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου αποτελεί πρόταση για σύναψη Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου, η οποία συνάπτεται για κάθε Θέση Κατανάλωσης με την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας που διενεργεί ο Διαχειριστής του Συστήματος για κάθε Τύπο ΥΔΦ και διέπεται υποχρεωτικά και απαρέγκλιτα από τους Γενικούς Όρους της Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου. Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες έχουν αποκλειστικά και μόνο οι Καταναλωτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου. 

   Σημειώνεται ότι για την συμμετοχή σε μια δημοπρασία πρέπει η αίτηση εγγραφής να έχει κατατεθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της εκάστοτε δημοπρασίας και η αντίστοιχη βεβαίωση εγγραφής να έχει εκδοθεί από τον Διαχειριστή του Συστήματος τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την διεξαγωγή της σχετικής δημοπρασίας.

   Πληροφορίες σχετικά με το Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου:

   Θέματα Λογιστηρίου: κα. Τρομπούκη Ασπασία, a.trompouki@admie.gr

   Θέματα Νομιμοποιητικών Εγγράφων: κ. Χατζηκυριάκου Μιχαήλ, m.chatzikyriakou@admie.gr

   Λοιπά Θέματα: κ. Παπαδόπουλος Σταύρος, s.papadopoulos@admie.gr και κα. Σπυριούνη Παναγιώτα pspiriouni@admie.gr