Εγγυήσεις Συμμετοχής

Παροχή Εγγυήσεων από τους Συμμετέχοντες στo Σύστημα Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος

Οι Συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέτουν εγγυήσεις για τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του Συστήματος Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος. Οι εγγυήσεις θα πρέπει να έχουν εξάμηνη διάρκεια ήτοι από 1η Απριλίου έως 30η Σεπτεμβρίου ή από 1η Οκτωβρίου έως 31η Μαρτίου αντίστοιχα.

Η υποχρέωση παροχής εγγυήσεων εκπληρώνεται, είτε με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής είτε με την κατάθεση ποσού σε ειδικό λογαριασμό που τηρεί ο ΑΔΜΗΕ είτε με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο στον οποίο συναινεί ο ΑΔΜΗΕ. Ο ΑΔΜΗΕ τηρεί ειδικό λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για την κατάθεση των ποσών εγγυήσεων:

ΙΒΑΝ : GR25 0110 0400 0000 0404 7381 449

BIC cod (SWIFT) : ETHNGRAA 

Οι εγγυητικές επιστολές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τον τύπο και το περιεχόμενο του παρακάτω υποδείγματος:

Η μεθοδολογία καθορισμού του ύψους του ποσού των οφειλόμενων εγγυήσεων προσδιορίζεται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος (ΦΕΚ Β/504/29.02.2012).

Οι εγγυητικές επιστολές θα παραλαμβάνονται από την ΔΟΛΥ/ ΤΔΚ (Δυρραχίου 89 & Κηφισού Τ.Κ. 104 43 Αθήνα 1ος όροφος) και αρμόδιοι για την παραλαβή και διαχείρισή τους είναι οι:

Δημήτριος Ι. Μαυρίκας τηλ. 210 5192275 d.mavrikas@admie.gr  

Ασπασία Τρομπούκη, τηλ. 210 5192521 a.trompouki@admie.gr

Λουσίν Κασπαριάν τηλ. 210 5192577 L.kasparian@admie.gr

Για νέους Συμμετέχοντες που αιτούνται την εγγραφή τους στο Μητρώο Συμμετεχόντων το ασφαλιστέο ποσό είναι 40.000€ για κατόχους άδειας εμπορίας και 90.000€ για κατόχους άδειας προμήθειας και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες. Η εγγυητική επιστολή ή το αποδεικτικό κατάθεσης πρέπει να επισυνάπτεται στην αίτηση εγγραφής.