Σταθμοί ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ με προσφορά σύνδεσης

Ο ΑΔΜΗΕ δημοσιεύει στοιχεία για Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Σταθμούς (ΑΠΕ) και Σταθμούς Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας & και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), για τους οποίους έχουν εκδοθεί Προσφορές Σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο. Οι πίνακες περιλαμβάνουν:

 

-         Δεσμευτικές και Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης σε ισχύ (Νοέμβριος 2011)

-         Μη Δεσμευτικές Προσφορές Σύνδεσης (Νοέμβριος 2011)

-         Δεσμευτικές και Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης σε ισχύ (Απρίλιος 2012)

-         Μη Δεσμευτικές Προσφορές Σύνδεσης (Απρίλιος 2012)

 -        Προσφορές Σύνδεσης - Ενοποιημένος Πίνακας (Ιούλιος 2012)

 -        Προσφορές Σύνδεσης - Ενοποιημένος Πίνακας (Μάρτιος 2013)

 -        Προσφορές Σύνδεσης - Ενοποιημένος Πίνακας (Ιούλιος 2014) - Εργα αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ

 -        Προσφορές Σύνδεσης - Ενοποιημένος Πίνακας (Ιούλιος 2015) - Έργα αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ

 -        Προσφορές Σύνδεσης - Ενοποιημένος Πίνακας (Μάιος 2016) - Έργα αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ

 -        Προσφορές Σύνδεσης - Ενοποιημένος Πίνακας (Δεκέμβριος 2016) - Έργα αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ

 -        Προσφορές Σύνδεσης - Ενοποιημένος Πίνακας (Οκτώβριος 2017) - Έργα αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ

 -         Προσφορές Σύνδεσης/σταθμοί σε λειτουργία * - Ενοποιημένος Πίνακας (Οκτώβριος 2018) -Έργα αρμοδιότητας  ΑΔΜΗΕ

 

* Οι σταθμοί σε λειτουργία εμφανίζονται με "+" στην τελευταία στήλη.

 Στους Πίνακες περιλαμβάνονται μόνο οι μονάδες που υποχρεούνται να λαμβάνουν Άδεια Παραγωγής σύμφωνα με τον ν.3851/2010 και είναι αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ.

 Τονίζεται ότι στους σταθμούς  με Δεσμευτικές και Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης περιλαμβάνονται και σταθμοί για τους οποίους η ημερομηνία λήξης της Προσφοράς Σύνδεσης έχει παρέλθει αλλά έχει εκδοθεί Άδεια Εγκατάστασης σύμφωνα με τα αρχεία που τηρεί ο ΑΔΜΗΕ. Σε περίπτωση που η εν λόγω Άδεια Εγκατάστασης έχει ανακληθεί ή έχει εκπνεύσει η χρονική περίοδος ισχύος της νοείται ότι και η αντίστοιχη Προσφορά Σύνδεσης δεν είναι πλέον σε ισχύ. Σε περίπτωση που ανακληθεί η Άδεια Παραγωγής για έναν σταθμό, νοείται ότι και η αντίστοιχη Προσφορά Σύνδεσης παύει να ισχύει.

 Τα στοιχεία αυτά υπόκεινται σε επικαιροποίηση και ενημέρωση ανά τακτά διαστήματα. Τα παραπάνω στοιχεία δεν υποκαθιστούν τις εκδοθείσες από τον ΑΔΜΗΕ Προσφορές Σύνδεσης.

 Στους παραπάνω Πίνακες περιλαμβάνονται μόνο οι μονάδες που υποχρεούνται να λαμβάνουν Άδεια Παραγωγής σύμφωνα με τον ν.3851/2010.