Δελτίο Τύπου

Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα

08.02.2018

Σας γνωρίζουμε ότι σε συνέχεια της από 20.12.2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας με την οποία εξελέγη ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Ιάσων Ρουσόπουλος, σε αναπλήρωση του παραιτηθέντος μέλους κ. Σπυρίδωνα Πασβαλίδη, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε την 2α Φεβρουαρίου 2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

  • Μανουσάκης Μανούσος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός)
  • Μάργαρης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)
  • Xinghua Shi, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Μηχανικός)
  • Βροντίση Ζωή, Μέλος (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)
  • Hong Li, Μέλος (Λογιστής)
  • Yunpeng He, Μέλος (Μηχανικός)
  • Ρουσόπουλος Ιάσων, Μέλος (Οικονομολόγος)
  • Καμπούρης Ιωάννης, Μέλος (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)
  • Νικολόπουλος Φώτιος, Μέλος Εκπρόσωπος εργαζομένων (Διοικητικο-οικονομικός)

Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λήγει την 29.06.2022, η δε θητεία του κ. Φ. Νικολόπουλου, μέλους-Εκπροσώπου Εργαζομένων, λήγει την 08.06.2019.    

                                           ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ