ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΡΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ & ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)

Καταληκτική ημερομηνία
Πέμ, 10/08/2023

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) προκηρύσσει τη θέση
της/του Διευθύντριας/Διευθυντή Ρυθμιστικών Θεμάτων Αγοράς & Δικτύου, της Γενικής
Διεύθυνσης Ρυθμιστικής Πολιτικής, με σκοπό την πρόσληψη στελέχους με επιστημονική κατάρτιση και
επαγγελματική εμπειρία κτηθείσα σε αναγνωρισμένους οργανισμούς ή εταιρείες εγχώριες ή διεθνείς.

Η/Ο Διευθύντρια/Διευθυντής Ρυθμιστικών Θεμάτων Αγοράς & Δικτύου, είναι υπεύθυνη/ος για την
παρακολούθηση των ρυθμιστικών εξελίξεων και την κατάρτιση εισηγήσεων για την
θέσπιση/τροποποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου και την εναρμόνισή του με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο.