ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΡΙΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)

Καταληκτική ημερομηνία
Πέμ, 10/08/2023

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) προκηρύσσει τη
θέση της/του Διευθύντριας/Διευθυντή Κλάδου Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σχέσεων, της
Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων, με σκοπό την πρόσληψη στελέχους με επιστημονική κατάρτιση και
επαγγελματική εμπειρία κτηθείσα σε αναγνωρισμένους οργανισμούς ή εταιρείες εγχώριες ή διεθνείς.

Η/Ο Διευθύντρια/Διευθυντής Κλάδου Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σχέσεων είναι υπεύθυνος για την
εκπροσώπηση της εταιρείας στον ENTSO-E, σε θεσμικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε
περιφερειακούς οργανισμούς/ θεσμούς των Βαλκανίων και της Μεσογείου για θέματα που αφορούν τις
εξελίξεις στην Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο. Επίσης, είναι υπεύθυνη/ος για την επικοινωνία με
τα αρμόδια Υπουργεία και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με Ευρωπαϊκούς οργανισμούς και
ξένους ομολόγους ώστε να επιτυγχάνεται η παγίωση των θέσεων και η στρατηγική της εταιρείας σε
θεσμικό και τεχνικό επίπεδο. Είναι επίσης αρμόδια/ος για τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των
διευθύνσεων του ΑΔΜΗΕ και λοιπών Διαχειριστών Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ευρώπης και της
Περιφέρειας.