Σημαντικά Περιστατικά

Σημαντικά Περιστατικά του Συστήματος θεωρούνται τα συμβάντα που έχουν επίδραση στην ομαλή λειτουργία του Συστήματος. Ως Σημαντικά Περιστατικά νοούνται ιδίως η λειτουργία στοιχείων του Συστήματος καθ’ υπέρβαση των ορίων κανονικής λειτουργίας τους, οι ασυνήθιστα δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς και οι βλάβες που επηρεάζουν την ικανότητα Μεταφοράς του ΕΣΜΗΕ.

41 - 60 από 81 αποτελέσματα
Ημερομηνία Ανάρτησης: 31 Μάρτιος 2017
Ημερομηνία Ανάρτησης: 31 Μάρτιος 2017
Ημερομηνία Ανάρτησης: 31 Δεκέμβριος 2016
Ημερομηνία Ανάρτησης: 31 Δεκέμβριος 2016
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30 Σεπτέμβριος 2016
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30 Σεπτέμβριος 2016
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30 Ιούνιος 2016
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30 Ιούνιος 2016
Ημερομηνία Ανάρτησης: 31 Μάρτιος 2016
Ημερομηνία Ανάρτησης: 31 Μάρτιος 2016
Ημερομηνία Ανάρτησης: 31 Δεκέμβριος 2015
Ημερομηνία Ανάρτησης: 31 Δεκέμβριος 2015
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30 Σεπτέμβριος 2015
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30 Σεπτέμβριος 2015
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30 Ιούνιος 2015
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30 Ιούνιος 2015
Ημερομηνία Ανάρτησης: 31 Μάρτιος 2015
Ημερομηνία Ανάρτησης: 31 Μάρτιος 2015
Ημερομηνία Ανάρτησης: 31 Δεκέμβριος 2014
Ημερομηνία Ανάρτησης: 31 Δεκέμβριος 2014