Περιγραφή

Περιγραφή και Σχεδιασμός Λειτουργίας

Η λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχει αποστολή την ασφαλή και αδιάλειπτη τροφοδοσία του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΕΣΜΗΕ 24 το εικοσιτετράωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Σύμφωνα με τους νόμους της φυσικής η παραγωγή και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να ισορροπούν κάθε χρονική στιγμή.

Οι εργαζόμενοι στην Διεύθυνση Λειτουργίας διασφαλίζουν ακριβώς αυτή την ισορροπία, αυξάνοντας την παραγωγή όταν απαιτείται περισσότερη ενέργεια ή μειώνοντας την παραγωγή όταν η ηλεκτρική ενέργεια είναι περισσότερη από αυτή που μπορεί να απορροφηθεί ή να μεταφερθεί.

Η εξισορρόπηση είναι ένα εξαιρετικά προκλητικό έργο στο ΕΣΜΗΕ καθώς αυξάνεται ολοένα η διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που είναι ευμετάβλητες και στοχαστικές οπότε μπορεί να αλλάζει η έγχυσή τους σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα ανάλογα με την ώρα της ημέρας και τις καιρικές συνθήκες.

Η λειτουργία του συστήματος σχεδιάζεται και προγραμματίζεται λαμβάνοντας υπόψη όλα εκείνα τα μεγέθη που την επηρεάζουν (καιρικές συνθήκες, ειδικοί περιορισμοί, διαθεσιμότητες στοιχείων κλπ) και στη συνέχεια εποπτεύεται σε πραγματικό χρόνο από τα Κέντρα Ελέγχου Ενέργεια.

Για μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας από τους παραγωγούς στους καταναλωτές χρειάζεται η αρμονική συνεργασία δικτύων ισχύος διαφορετικών επιπέδων τάσης. Στην περιοχή του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας, οι ειδικοί φροντίζουν τον έλεγχο του συστήματος και εξασφαλίζουν την ασφάλεια και το αδιάλειπτο της ηλεκτροδότησης της χώρας.

Για την επίτευξη της παραπάνω αποστολής χρησιμοποιούνται εργαλεία ελέγχου και διαχείρισης του δικτύου, όπως και μηχανισμοί αγοράς που έχουν ρυθμιστική επίδραση στο Σύστημα. Η λειτουργία και ο έλεγχος του Συστήματος υλοποιείται σύμφωνα με λύσεις που εξάγονται από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και βασίζονται σε τεχνοοικονομικές προσφορές και στη συνέχεια υλοποιούνται σε πραγματικό χρόνο κυρίως από το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας καθώς και από τα τρία Περιφερειακά Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας.

Οι διαδικασίες του Σχεδιασμού Λειτουργίας (Operational Planning) αποσκοπούν στον σχεδιασμό της ασφαλούς λειτουργίας του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ).

Βασικές διαδικασίες του αφορούν στο σχεδιασμό απομονώσεων των διασυνδέσεων και βασικών στοιχείων του ΕΣΜΗΕ καθώς και των Μονάδων Παραγωγής, ώστε να διασφαλίζεται ο αδιάλειπτος εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια αλλά και η αξιόπιστη λειτουργία του ΕΣΜΗΕ.

Παράλληλα η ανάλυση επάρκειας ισχύος και εφεδρειών της περιοχής ελέγχου καθώς και η δημιουργία του Individual Grid Model στο οποίο αποτυπώνονται η υφιστάμενη τοπολογία του δικτύου, με τις  προβλέψεις παραγωγής, φορτίου, και ροών στις διασυνδέσεις, είναι βασικοί πυλώνες της εκτίμησης της ασφάλειας λειτουργίας του ΕΣΜΗΕ (Operational Security Analysis).