ΔΕΑ 53023 - Προληπτική συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών και τεχνική υποστήριξη των εγκαταστάσεων ψύξης – θέρμανσης, αερισμού και αντλητικών συγκροτημάτων στις κτηριακές εγκαταστάσεις του ΑΔΜΗΕ επί των οδών Δυρραχίου 89 & Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1 και

Ημερομηνία ανάρτησης
Καταληκτική ημερομηνία