ΔΕΑ 42207 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ Γ.Μ. 400KV ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ – ΚΥΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ Γ.Μ. 150KV & 400KV ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ