27.12.2022

Ανακοίνωση για την εγγραφή στα Μητρώα Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ημερομηνίες Υποβολής εγγράφων

Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στις Δημοπρασίες Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/135277/4706/20.12.2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 6649/Β/23-12-2022) και του Κανονισμού Δημοπρασιών που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή, να εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας και στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τις διαδικασίες οι οποίες περιγράφονται στην §5.2 του Κανονισμού Δημοπρασιών.

Για την εγγραφή στα ανωτέρω Μητρώα όσον αφορά στους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στις δημοπρασίες που θα διενεργηθούν την 18.01.2023 και την 19.01.2023, ανακοινώνονται τα εξής:

  1. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στις Δημοπρασίες Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέχρι και την Δευτέρα 9/1/2023 την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, τα απαιτούμενα Νομιμοποιητικά Έγγραφα και τις σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις σύμφωνα με την §5.2 του Κανονισμού Δημοπρασιών. Επιπλέον, υποχρεούνται να προσκομίσουν εντός ενός (1) μηνός από την εγγραφή τους στο Μητρώο και ως αναγκαία προϋπόθεση για την είσπραξη του οικονομικού ανταλλάγματος και τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην §5.2 στοιχείο (στ) του Κανονισμού Δημοπρασιών.
  2. Οι Πάροχοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής για κάθε χαρτοφυλάκιο που επιθυμούν να εγγράψουν στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων της Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας μέχρι και την Παρασκευή 13/1/2023.
  3. Οι Πάροχοι καλούνται να συμπληρώσουν για κάθε χαρτοφυλάκιο που επιθυμούν να εγγράψουν στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων της Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας αρχείο σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα, όπου θα αναγράφουν τα στοιχεία των Θέσεων Κατανάλωσης κάθε χαρτοφυλακίου και το οποίο θα υποβληθεί μαζί με την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων.

Σχετικά υποδείγματα των αιτήσεων εγγραφής στα Μητρώα Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, των σχετικών Υπεύθυνων Δηλώσεων καθώς και του αρχείου που περιλαμβάνει τα στοιχεία των Θέσεων Κατανάλωσης των χαρτοφυλακίων, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή στην ενότητα «Μητρώο» της τοποθεσίας «Αγορά/Μηχανισμοί Αγοράς/Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης».

Ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής αιτήσεων εγγραφής, νομιμοποιητικών εγγράφων, υπεύθυνων δηλώσεων και επικοινωνίας για θέματα Μητρώου:  MarketRegistry@admie.gr