ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ημερομηνία ανάρτησης
Καταληκτική ημερομηνία

Η Εταιρεία «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ανακοινώνει την έναρξη του σταδίου διαβούλευσης για τη διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την προμήθεια εννέα (9) καλαθοφόρων μηχανημάτων διαφορετικών διαστάσεων και δυνατοτήτων και καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί των συνημμένων αρχείων.


Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος cosmoONE (σύστημα) για λογαριασμό της «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.». Κάθε επικοινωνία με τους συμμετέχοντες θα πραγματοποιείται μέσω του συστήματος.


Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις και τα σχόλια τους έως 22.09.2020.