Δημόσια Διαβούλευση: Τροποποίηση Τεχνικής Απόφασης για την Εκκαθάριση της Αγοράς Εξισορρόπησης

Ημερομηνία ανάρτησης
Καταληκτική ημερομηνία

Ο ΑΔΜΗΕ θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση την Τροποποίηση της Τεχνικής Απόφασης για την Εκκαθάριση της Αγοράς Εξισορρόπησης.

Η Δημόσια Διαβούλευση για την εν λόγω Τεχνική Απόφαση σχετίζεται αποκλειστικά με την προσθήκη λεπτομερειών και παραδειγμάτων υπολογισμών που αφορούν τις Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης.

Τα κείμενα προς Δημόσια Διαβούλευση θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ από τις 11/10/2021 έως και τις 25/10/2021 (αναθεωρημένη καταληκτική ημερομηνία 27/10/2021), ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις απόψεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΑΔΜΗΕ Settlement@admie.gr με θέμα «Τροποποίηση Τεχνικής Απόφασης για την Εκκαθάριση της Αγοράς Εξισορρόπησης».

Μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης ο ΑΔΜΗΕ θα δημοσιοποιήσει:

  • τον κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών οι οποίες υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των απόψεών του,
  • τις απόψεις του ΑΔΜΗΕ επί των παρατηρήσεων των συμμετεχόντων στην δημόσια διαβούλευση και την τελική πρόταση του ΑΔΜΗΕ.

Αναθεώρηση καταληκτικής ημερομηνίας 27/10/2021 και ώρα 12:00.