Διαβουλεύσεις

Ημερομηνία ανάρτησης:
14.10.2020
Καταληκτική ημερομηνία:
26.10.2020
Ο ΑΔΜΗΕ σε συνέχεια της 2ης διαβούλευσης για την Τεχνική Απόφαση ΔΕΠ (η οποία έλαβε χώρα στο διάστημα 04/08/2020 έως 31/08/2020), των σχολίων που έλαβε καθώς και της πρόσφατης έγκρισης τροποποίησης…
Ημερομηνία ανάρτησης:
07.10.2020
Καταληκτική ημερομηνία:
08.11.2020
Ο ΑΔΜΗΕ θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση τους Κανόνες για την αναστολή και την αποκατάσταση των δραστηριοτήτων της αγοράς.   Τα κείμενα προς Δημόσια Διαβούλευση θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του…
Ημερομηνία ανάρτησης:
16.09.2020
Καταληκτική ημερομηνία:
16.10.2020
Ο ΑΔΜΗΕ θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση την: Πρόταση για τους όρους και τις μεθοδολογίες που θα αναπτυχθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 119 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής, της 2ας…
Ημερομηνία ανάρτησης:
07.09.2020
Καταληκτική ημερομηνία:
22.09.2020
Η Εταιρεία «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ανακοινώνει την έναρξη του σταδίου διαβούλευσης για τη διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή προσφορών για την προμήθεια εννέα (9) καλαθοφόρων μηχανημάτων διαφορετικών διαστάσεων…
Ημερομηνία ανάρτησης:
04.09.2020
Καταληκτική ημερομηνία:
16.09.2020
Ο ΑΔΜΗΕ θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση την κάτωθι τεχνική απάφαση: Τεχνική Απόφαση Εκκαθάρισης Αγοράς Εξισορρόπησης Το κείμενο της τεχνικής απάφασης προς Δημόσια Διαβούλευση θα είναι αναρτημένο στην…
Ημερομηνία ανάρτησης:
03.09.2020
Καταληκτική ημερομηνία:
09.10.2020
Ο ΑΔΜΗΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση τον αρχικό σχεδιασμό για τη συμμετοχή των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου στην Αγορά Εξισορρόπησης. Με την παρούσα δημόσια διαβούλευση ο ΑΔΜΗΕ στοχεύει στην…