Διαβουλεύσεις

Ημερομηνία ανάρτησης:
12.01.2022
Καταληκτική ημερομηνία:
11.02.2022
Ο ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με την Ενότητα 8.0, εδάφ. 8.3, παρ. 5 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Προκαταρκτικό Σχέδιο του…
Ημερομηνία ανάρτησης:
27.10.2021
Καταληκτική ημερομηνία:
29.10.2021
Ο ΑΔΜΗΕ σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. Απόφασης ΡΑΕ 775/2021 για την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας του ΜΣΣ της Κρήτης από τη…
Ημερομηνία ανάρτησης:
11.10.2021
Καταληκτική ημερομηνία:
27.10.2021
Ο ΑΔΜΗΕ θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση την Τροποποίηση της Τεχνικής Απόφασης για την Εκκαθάριση της Αγοράς Εξισορρόπησης. Η Δημόσια Διαβούλευση για την εν λόγω Τεχνική Απόφαση σχετίζεται αποκλειστικά…
Ημερομηνία ανάρτησης:
01.07.2021
Καταληκτική ημερομηνία:
12.07.2021
Ο ΑΔΜΗΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις υποθέσεις και τα δεδομένα που προτίθεται να λάβει υπόψη κατά την εκπόνηση της νέας Μελέτης Επάρκειας Ισχύος 2022-2031.  Το κείμενο προς Δημόσια Διαβούλευση…
Ημερομηνία ανάρτησης:
25.06.2021
Καταληκτική ημερομηνία:
24.07.2021
Ο ΑΔΜΗΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση τον Φάκελο Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Δεκαετών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2020-2029 & 2021-2030.  Το κείμενο προς…
Ημερομηνία ανάρτησης:
05.01.2021
Καταληκτική ημερομηνία:
05.02.2021
Ο ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με την Ενότητα 8.0, εδάφ. 8.3, παρ. 5 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Προκαταρκτικό Σχέδιο του…