Συμφωνία - Πλαίσιο μεταξύ ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ

Εγγύηση η τεχνογνωσία του ΑΔΜΗΕ σε έργα Υψηλής και Μέσης Τάσης

Σήμερα Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014 στα γραφεία του ΑΔΜΗΕ, υπογράφηκε η συμφωνία πλαίσιο για την τεχνική υποστήριξη παγίων του Δικτύου Διανομής μεταξύ  ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Η συμφωνία πλαίσιο έχει τριετή διάρκεια, δηλαδή μέχρι το 2016, με δυνατότητα επέκτασης για 2 επιπλέον έτη. Το τίμημα που θα καταβάλει ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής, στον ΑΔΜΗΕ για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, στη διάρκεια της τριετίας, ανέρχεται στο ποσό των 40  εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Η εν λόγω συμφωνία αφορά στη συντήρηση του εξοπλισμού Υποσταθμών υποβιβασμού 150/20KV, στη βελτίωση υπάρχοντος εξοπλισμού, στην παραλαβή νέων εγκαταστάσεων, στην αποκατάσταση βλαβών κ.λπ.

Με αφορμή την υπογραφή των συμβάσεων, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ  κ. Γιάννης Γιαρέντης αναφέρει τα ακόλουθα:

«Βάσει της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας του, ο  ΑΔΜΗΕ είναι σε θέση να εγγυηθεί την κατασκευή και συντήρηση έργων τόσο στην Υψηλή όσο και στη Μέση Τάση. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, με τις σημερινές υπογραφές αναλαμβάνουμε την συντήρηση των παγίων του Δικτύου Διανομής που αφορά σε εξοπλισμό που βρίσκεται σε Υποσταθμούς υποβιβασμού από Υψηλή σε Μέση Τάση, για τα επόμενα 3 χρόνια. Η εξέλιξη αυτή εξασφαλίζει την αξιόπιστη λειτουργία σημαντικού μέρους του εν λόγω εξοπλισμού, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για περαιτέρω αύξηση της αξιοπιστίας στη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας».

Κοινοποιήστε