Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα

Πρόεδρος ο κ. Εμμανουήλ Κορωνιωτάκης και Δ/νων Σύμβουλος ο κ. Ιωάννης Μπλάνας

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κατά τη συνεδρίασή του στις 15 Μαίου 2015, μετά τον ορισμό του από το Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την υπ’ αριθμ. 32/11.05.2015 απόφασή του, εκλέγοντας ως Πρόεδρο & Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Κορωνιωτάκη Εμμανουήλ και τον κ. Μπλάνα Ιωάννη ως Διευθύνοντα Σύμβουλο. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε., αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

  • Κορωνιωτάκης Εμμανουήλ, Πρόεδρος & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)
  • Μπλάνας Ιωάννης, Διευθύνων Σύμβουλος (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)
  • Γεωργαντζής Γεώργιος, Μέλος (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος–Μηχανολόγος)
  • Κορωνίδης Αθανάσιος, Μέλος (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος)
  • Νικολόπουλος Φώτιος, Μέλος Εκπρόσωπος εργαζομένων (Διοικητικο-οικονομικός)

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής αρχόμενη από 11.05.2015 και λήγουσα 10.05.2018, πλην του Εκπροσώπου των Εργαζομένων, του οποίου η θητεία λήγει την 10.06.2016.

Κοινοποιήστε