05.07.2017

Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα

Νέος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Μανούσος Μανουσάκης

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κατά τη συνεδρίασή του στις 29 Ιουνίου 2017, εκλέγοντας ως Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Μανουσάκη Μανούσο, ως Αντιπρόεδρο τον κ. Μάργαρη Ιωάννη και ως Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Xinghua Shi. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

  • Μανουσάκης Μανούσος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)
  • Μάργαρης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)
  • Xinghua Shi, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Μηχανικός)
  • Βροντίση Ζωή, Μέλος (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)
  • Hong Li, Μέλος (Λογιστής)
  • Yunpeng He, Μέλος (Μηχανικός)
  • Πασβαλίδης Σπυρίδων, Μέλος (Διπλωματούχος Μεταλλειολόγος  Μηχανικός)
  • Καμπούρης Ιωάννης, Μέλος (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός)
  • Νικολόπουλος Φώτιος, Μέλος Εκπρόσωπος εργαζομένων (Διοικητικο-οικονομικός)

Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι πενταετής και λήγει την 29.06.2022.

Κοινοποιήστε