Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα

Νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Ιάσων Ρουσόπουλος

Σας γνωρίζουμε ότι σε συνέχεια της από 20.12.2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας με την οποία εξελέγη ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Ιάσων Ρουσόπουλος, σε αναπλήρωση του παραιτηθέντος μέλους κ. Σπυρίδωνα Πασβαλίδη, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε την 2α Φεβρουαρίου 2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

  • Μανουσάκης Μανούσος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός)
  • Μάργαρης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)
  • Xinghua Shi, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Μηχανικός)
  • Βροντίση Ζωή, Μέλος (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)
  • Hong Li, Μέλος (Λογιστής)
  • Yunpeng He, Μέλος (Μηχανικός)
  • Ρουσόπουλος Ιάσων, Μέλος (Οικονομολόγος)
  • Καμπούρης Ιωάννης, Μέλος (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)
  • Νικολόπουλος Φώτιος, Μέλος Εκπρόσωπος εργαζομένων (Διοικητικο-οικονομικός)

Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λήγει την 29.06.2022, η δε θητεία του κ. Φ. Νικολόπουλου, μέλους-Εκπροσώπου Εργαζομένων, λήγει την 08.06.2019. 

Κοινοποιήστε