Κάλυψη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων των Συμμετεχόντων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας λόγω υπερημερίας Συμμετέχοντα

Λόγω της απρόβλεπτης εξόδου εταιρειών από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΔΜΗΕ με την υπ’ αριθμόν 72/18.11.2015 Απόφασή του αποφάσισε τη μερική, κατ’ αναλογία των οφειλόμενων ποσών, κάλυψη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων των Συμμετεχόντων ύψους €27.051.658,63, που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της απρόβλεπτης εξόδου από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας των εταιρειών ENERGA POWER TRADING A.E., ΚΕΝΤΩΡ Α.Ε. και HELLAS POWER Α.Ε. πριν την εξόφληση των υποχρεώσεών τους, μέσω του υπολοίπου του Λογαριασμού Αποθεματικού, συνολικού ύψους €16.590.322,48.

Η ως άνω Απόφαση ελήφθη σύμφωνα με τις προβλέψεις του εδαφίου β, της παραγράφου 1 του Άρθρου 163 του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος που ορίζει ότι σε περίπτωση υπερημερίας Συμμετέχοντα, ο Διαχειριστής του Συστήματος καλύπτει προσωρινά το σχετικό έλλειμμα μέσω του Λογαριασμού Αποθεματικού. Σημειώνεται ότι τα έσοδα του Λογαριασμού Αποθεματικού προέρχονται από την επιβολή Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης σε Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, που επιβάλλονται, σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος. 

Κοινοποιήστε