10.02.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Πρόεδρος ο κ. Ιωάννης Καμπούρης και Δ/νουσα Σύμβουλος η Αικατερίνη Βάσιου

Στη σημερινή έκτακτη συνεδρίασή του, το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία: 

Μετά την υποβολή των παραιτήσεων του Προέδρου του ΑΔΜΗΕ κ. Εμμανουήλ. Κορωνιωτάκη και του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΑΔΜΗΕ κ. Ιωάννη Μπλάνα και σύμφωνα με τα άρ.105 του ν. 4001/2011, και 12 του Καταστατικού του ΑΔΜΗΕ  καθώς και του άρ.2 του Κανονισμού Λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου, διορίζουμε ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΔΜΗΕ, εις αναπλήρωση των παραιτηθέντων, τους Ιωάννη Καμπούρη του Θεοχάρη και Βάσιου Αικατερίνη του Κωνσταντίνου, για 3ετή θητεία, αρχόμενη από σήμερα. 

Διευκρινίζεται, προσδιορίζεται και εγκρίνεται ως αμοιβή των ανωτέρω παραιτηθέντων Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο από 01.01.2016 έως 31.12.2016, και για κάθε ένα εξ αυτών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις του Καταστατικού, ιδίως δε των άρ. 12 και 21 αυτού και του άρ.105 του ν. 4001/2011 (και το αντίστοιχο άρ.19 της οδηγίας. 2009/72) και του άρ.28 του ν. 4354/2015, στο ποσό €57.000, πλέον αποζημιώσεων για συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες ανέρχονται σε ποσό €12.000 και €12.000 αντίστοιχα, που αντιστοιχεί σε €400 ανά συμμετοχή συνεδρίασης. 

Τα ίδια ως άνω ποσά, €57.000 και €400 ανά συμμετοχή συνεδρίασης, προεγκρίνονται για την περίοδο από 01.01.2017 έως 31.12.2017 για ένα έκαστο εκ των Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του ΑΔΜΗΕ, οι οποίοι θα προκύψουν από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα ανωτέρω προκύπτουν και από τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, υπό το φως του νόμου και του καταστατικού.

Κοινοποιήστε