16.01.2023

Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας για τις Δημοπρασίες Τύπου 1 και Τύπου 2 (Ιανουαρίου)

Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας για τις Δημοπρασίες Τύπου 1 και Τύπου 2 (Ιανουαρίου)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Δημοπρασιών για την παροχή Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, δημοσιεύεται το Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας για τις Δημοπρασίες Τύπου 1 και Τύπου 2 (Ιανουαρίου), οι οποίες θα διενεργηθούν 18/01/2023 και 19/01/2023, αντίστοιχα.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ EIC ΠΑΡΟΧΟΥ
1 ELPEDISON Α.Ε. 29XTHESSALPOWERA
2 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 29XMOTOROILCREFC
3 Ανώνυμος Γενική Εταιρία Τσιμέντων ΗΡΑΚΛΗΣ 29XGR-HERACLES-P
4 A.E. TΣIMENTΩN TITAN 29XGR-TITAN----7
5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.) 11XPPCDDE9-----D
6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. 29X1000100010107
7 ΜΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ 29X10001000100YG
8 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 29XMYTILINEOSSA2
9 ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 29X10001000100WK
10 SOVEL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ ΑΕ 29X10001000100VM 
11 ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 23X--220905--H-5