24.01.2023

Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη Δημοπρασία Τύπου 2 (Φεβρουαρίου)

Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη Δημοπρασία Τύπου 2 (Φεβρουαρίου)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Δημοπρασιών για την παροχή Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, δημοσιεύεται το Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη Δημοπρασία Τύπου 2 (Φεβρουαρίου).

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ EIC ΠΑΡΟΧΟΥ
1 ELPEDISON Α.Ε. 29XTHESSALPOWERA
2 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 29XMOTOROILCREFC
3 OPTIMUS ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 29X100010001006Z
4 Ανώνυμος Γενική Εταιρία Τσιμέντων ΗΡΑΚΛΗΣ 29XGR-HERACLES-P
5 A.E. TΣIMENTΩN TITAN 29XGR-TITAN----7
6 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.) 11XPPCDDE9-----D
7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. 29X1000100010107
8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε. 29XHELPETROLEUMV
9 ΜΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ 29X10001000100YG
10 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 29XMYTILINEOSSA2
11 ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 29X10001000100WK
12 SOVEL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ ΑΕ 29X10001000100VM 
13 ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 23X--220905--H-5