Έναρξη υποχρέωσης εξισορρόπησης για τις Μονάδες ΑΠΕ με Σύμβαση Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ)

Ανακοίνωση

Βάσει του άρθρου 5 του ν.4414/2016, με την ανάπτυξη και λειτουργία συνεχούς ενδοημερήσιας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας οι Μονάδες ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά για τις οποίες έχει συναφθεί Σύμβαση Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ) αποκτούν υποχρεώσεις εξισορρόπησης.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης: «Οι Μονάδες ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά για τις οποίες έχει συναφθεί Σύμβαση Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ) κατά τα οριζόμενα στον ν. 4414/2016 αποκτούν υποχρεώσεις εξισορρόπησης μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου. Η μεταβατική περίοδος λήγει με την έναρξη διενέργειας Συνεχούς Ενδοημερήσιας Συναλλαγής σε συζευγμένη λειτουργία, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς.»

Βάσει των ανωτέρω από την ημερομηνία έναρξης διενέργειας Συνεχούς Ενδοημερήσιας Συναλλαγής σε συζευγμένη λειτουργία (βάσει του ισχύοντος προγραμματισμού, από την Ημέρα Κατανομής 30/11/2022), οι μεταβατικές διατάξεις για τις ΑΠΕ, όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο 26 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, παύουν να είναι σε ισχύ και πλέον:

  • Ο υπολογισμός των χρεώσεων και πιστώσεων από την Εκκαθάριση Αποκλίσεων για Μονάδες ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά με ΣΕΔΠ πραγματοποιείται σύμφωνα με το Κεφάλαιο 18 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης.
  • Στις Μονάδες ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά με ΣΕΔΠ επιβάλλονται Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης για Συνέπειες σημαντικών συστηματικών αποκλίσεων της παραγωγής των Χαρτοφυλακίων Μονάδων ΑΠΕ, όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 101 του ΚΑΕ.