13.07.2021

Έκδοση οριστικών προσφορών συνδεσης Σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Ανακοίνωση για την έκδοση οριστικών προσφορών συνδεσης Σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνει Πίνακα με εκκρεμή αιτήματα για έκδοση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σύμφωνα με το άρθρο 135 του ν.4685/2020, το ν.3468/2006 και ειδικές διατάξεις προτεραιότητας.
 
Στην Λίστα περιλαμβάνονται τα αιτήματα που αφορούν σταθμούς με υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής/Βεβαίωσης Παραγωγού καθώς και κοινά αιτήματα σταθμών που απαλλάσσονται της έκδοσης Άδειας Παραγωγής/Βεβαίωσης Παραγωγού, των οποίων το αίτημα για έκδοση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης κατέστη πλήρες έως 31/12/2020. Στην Λίστα περιλαμβάνονται επίσης και σταθμοί που ανήκουν σε ειδικό καθεστώς προτεραιότητας (Στρατηγικές Επενδύσεις, Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), Ενεργειακές Κοινότητες).
 
Στον Πίνακα δεν περιλαμβάνονται κοινά αιτήματα σταθμών που απαλλάσσονται της έκδοσης Άδειας Παραγωγής/Βεβαίωσης Παραγωγού που κατατέθηκαν στον ΑΔΜΗΕ μετά την 1/1/2021, για τα οποία θα αναρτηθεί νεότερη ανακοίνωση του Διαχειριστή.
 
Για την σειρά προτεραιότητας ελήφθησαν υπόψη η ημερομηνία πληρότητας του φακέλου του αιτήματος για έκδοση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης καθώς και το ειδικό καθεστώς  προτεραιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.