30.06.2020

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης του ΑΔΜΗΕ

Τεχνική Απόφαση «Τεχνικά όρια τιμών υποβολής προσφοράς και τιμών εκκαθάρισης στην Αγορά Εξισορρόπησης»

Ο ΑΔΜΗΕ, σε συνέχεια της από 4 Μάϊου 2020 πρόσκλησής του για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση επί της Τεχνικής Απόφασης «Τεχνικά όρια τιμών υποβολής προσφοράς και τιμών εκκαθάρισης στην Αγορά Εξισορρόπησης», δημοσιοποιεί τον πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής. Επιπλέον δημοσιοποιούνται οι απόψεις του ΑΔΜΗΕ επί των παρατηρήσεων των συμμετεχόντων στην δημόσια διαβούλευση καθώς και η Τεχνική Απόφαση.

 

Ο ΑΔΜΗΕ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στην εν λόγω δημόσια διαβούλευση.