25.09.2023

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μ. ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Περί καταθέσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου ΑΘΗΝΩΝ:

Α. Της με ΓΑΚ 5978/2023 και ΕΑΚ 806/2023 αίτησης για την παροχή άδειας για την πραγματοποίηση εργασιών πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης (αρθ. 7Α ΚΑΑ) με δικάσιμο την 24η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τρίτη, ώρα 11.00 π.μ. και με αρ. Πινακίου 7, και

Β. Της με ΓΑΚ 6259/2023 και ΕΑΚ 850/2023 αίτησης για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος, με δικάσιμο την 24η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη, ώρα 11.00 π.μ. και με αρ. Πινακίου 8.

Αμφότερες οι αιτήσεις αφορούν στο έργο του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) που κηρύχθηκε δυνάμει της με αριθμό πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/37247/467/16-04-2021 απόφασης των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, με αριθμό φύλλου 214 της 26ης Απριλίου 2021, τεύχος τέταρτο, με δαπάνες της ΑΔΜΗΕ ΑΕ των απαιτούμενων ιδιωτικών εκτάσεων συνολικής έκτασης 21.936 τ.μ., για τη σύσταση δουλείας εναέριας διέλευσης αγωγών σε εδαφική ζώνη μήκους 42.533,36 μ., συνολικά, καθώς και για τη σύσταση δουλείας διόδου 7.269,95 τ.μ. για την κατασκευή του έργου: α) Γραμμή Μεταφοράς «ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ – ΚΥΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ», β) Γραμμή Μεταφοράς «ΑΘΗΝΑ - ΑΧΕΛΩΟΣ» - Παραλλαγή,  γ) Γραμμή Μεταφοράς «ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ» (Β’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ) - Παραλλαγή, δ) Γραμμή Μεταφοράς «ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΙΙ». Με την Πράξη 22/28-7-2022 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Δ΄494/04-08-2022) το έργο ως συγχρηματοδοτούμενο αφενός χαρακτηρίσθηκε ως Γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας καθώς στοχεύει στην ουσιώδη βελτίωση των υποδομών και την περιφερειακή ανάπτυξη και αφετέρου υπήχθη στην διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (ΚΑΑ). Κατά τα ανωτέρω, ειδοποιούνται οι ως άνω, φερόμενοι ιδιοκτήτες κατά των οποίων στρέφονται οι αιτήσεις για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και για να παραστούν κατά τη συζήτηση των ως άνω αιτήσεων όταν και όπου παραπάνω ορίζεται.(βλ. συνημμένο pdf).