06.09.2023

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΜΟΝ ΕΦ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 7Α) - πληρεξούσιος δικηγόρος Κωνσταντίνος ΚΩΤΟΥΛΑΣ

«Ειδοποίηση για την με αρ. καταθ. 29/2023 στο Μον. Εφ Θράκης αίτησης του άρθρου 7Α Κ.Α.Α.Α. για το έργο Διασυνδετικές γραμμές μεταφοράς (Γ.Μ.) 400kV του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΤΥ-GIS) Κομοτηνής με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας»,


περί καταθέσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θράκης  αιτήσεως της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» (υπέρ ης η απαλλοτρίωση) και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» (βαρυνόμενη με την δαπάνη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης), που έλαβε αριθμό κατάθεσης 29/2023  για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημιώσεως αναγκαστικώς απαλλοτριωθέντων ακινήτων, στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ.

«Ειδοποίηση η οποία αφορά στην από 29.6.2023 και με αριθμό κατάθεσης 29/3.7.2023 ειδική αίτηση του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» κατά του Ελληνικού Δημοσίου, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κλπ (συν. 300), με την οποία ζητείται η παροχή άδειας προσωρινής κατάληψης και καθορισμού ευλόγου τιμήματος αποζημίωσης για το έργο “ Διασυνδετικές γραμμές μεταφοράς (Γ.Μ.) 400kV του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΤΥ-GIS) Κομοτηνής με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας” σε ακίνητα ευρισκόμενα στην περιφέρεια των Δήμων Αρριανών, Μαρωνείας – Σαπών και Κομοτηνής Ροδόπης, της Π.Ε. Ροδόπης.» (βλ.συνημμένο pdf).