15.06.2021

Ανακοίνωση για την υποβολή του Δηλωθέντος Φορτίου Δημοπρασίας, του Μέγιστου Προσφερόμενου Φορτίου έτους 2021 και της Δήλωσης Μετάπτωσης Συμμετοχής για την Δημοπρασία Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου του Ιουνίου 2021

Ανακοίνωση για την υποβολή του Δηλωθέντος Φορτίου Δημοπρασίας, του Μέγιστου Προσφερόμενου Φορτίου έτους 2021 και της Δήλωσης Μετάπτωσης Συμμετοχής για την Δημοπρασία Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου του Ιουνίου 2021

Αναφορικά με τις Δημοπρασίες Διακοπτόμενου Φορτίου που θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο του 2021 ανακοινώνονται τα εξής: Οι Καταναλωτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου καλούνται να υποβάλλουν εγγράφως μέχρι και την Τρίτη 22/06/2021 τις παρακάτω δηλώσεις. 

1. Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας 

Οι Καταναλωτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου καλούνται να υποβάλλουν εγγράφως μέχρι και την Τρίτη 22/06/2021 το Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας με ακρίβεια 0,1 MW για κάθε Θέση Κατανάλωσης που εκπροσωπούν και κάθε Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου για την Δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2021. Επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα για την υποβολή του Δηλωθέντος Φορτίου Δημοπρασίας. Η δήλωση πρέπει να φέρει υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Καταναλωτή ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Υπενθυμίζεται ότι βάσει της παραγράφου 8 του άρθρου 10 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/66759/811/09.07.2020:

  • Το Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο του Μητρώου Διακοπτόμενου Φορτίου.
  • Στην περίπτωση που Καταναλωτής δεν υποβάλλει εγγράφως το Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας εντός της ανωτέρω προθεσμίας το Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας καθορίζεται ίσο με το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο του έτους 2021 για την συγκεκριμένη Θέση Κατανάλωσης και Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου.
  • Το Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας μπορεί να δηλωθεί ίσο με μηδέν στην περίπτωση που ο Καταναλωτής δεν επιθυμεί να λάβει μέρος στην Δημοπρασία του Ιουνίου 2021.

2. Δήλωση Μετάπτωση Συμμετοχής 

Οι Καταναλωτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου και οι οποίοι επιθυμούν το μέρος του Προσφερόμενου Φορτίου Δημοπρασίας το οποίο δεν θα επιλεγεί κατά την Δημοπρασία του Τύπου Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 1 του Ιουνίου 2021 να συμμετάσχει στην Δημοπρασία του Τύπου Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 2 και δεν έχουν ήδη υποβάλλει σχετική δήλωση για ολόκληρο το έτος 2021, πρέπει να υποβάλλουν την συνημμένη Δήλωση Μετάπτωσης Συμμετοχής μέχρι και την Τρίτη 22/06/2021.

 

3. Δήλωση Μέγιστου Προσφερόμενου Φορτίου Έτους 2021 

Ο Καταναλωτής δηλώνει το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο με ακρίβεια 0,1 MW στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου άπαξ για κάθε ημερολογιακό έτος για συγκεκριμένη Θέση Κατανάλωσης και Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου. Το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος και δεν μπορεί να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους. Η δήλωση του Μέγιστου Προσφερόμενου Φορτίου για τον Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 2 αφορά μόνο στην επιπλέον ισχύ που μπορεί να προσφερθεί από τον Καταναλωτή σε σχέση με το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο του τύπου Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 1. Για κάθε Θέση Κατανάλωσης το άθροισμα των Μέγιστων Προσφερόμενων Φορτίων για τους δύο Τύπους Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου δεν μπορεί να υπερβαίνει την Μέγιστη Ιστορική Ισχύ της Θέσης Κατανάλωσης. Τέλος, για την συγκεκριμένη δημοπρασία η Δήλωση Μέγιστου Προσφερόμενου Φορτίου Έτους 2021 να γίνει από Καταναλωτές οι οποίοι δεν συμμετείχαν στις δημοπρασίες Δεκεμβρίου 2020 και Μαρτίου 2021.

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: ydf@admie.gr