20.08.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

Ανακοινώνεται η πρόσληψη 16 ατόμων, ειδικότητας ΓΥ5 (εργάτες) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, στους Νομούς Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Κοζάνης, για τις Κεντρικές Υπηρεσίες και τους Περιφερειακούς Τομείς της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 31.08.2021.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής υπάρχουν στην Ανακοίνωση και την Αίτηση που επισυνάπτονται.