10.12.2020

Ανακοίνωση σχετικά με τα αιτήματα για χορήγηση Οριστικής ή Μη Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης στο Σύστημα.

Ανακοίνωση σχετικά με τα αιτήματα για χορήγηση Οριστικής ή Μη Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης στο Σύστημα.

Από την 1η Δεκεμβρίου 2020 ο ΑΔΜΗΕ θα δέχεται τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τα  αιτήματα για χορήγηση Οριστικής ή Μη Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης στο Σύστημα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Τα δικαιολογητικά της αίτησης θα είναι κατάλληλα αρχειοθετημένα σε υποφακέλους και αποθηκευμένα σε στοιχείο μνήμης ενιαίου σειριακού διαύλου (USB memory stick). Υπεύθυνες δηλώσεις θα κατατίθενται έντυπα. Τα αιτήματα και οι υπεύθυνες δηλώσεις συνοδευόμενα από το USB memory stick θα κατατίθενται στη Διεύθυνση Στρατηγικής & Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος (ΑΔΜΗΕ/ΔΣΣΑΣ ) στη διεύθυνση: Δυρραχίου 89, Αθήνα 104 43. Κάθε Παραγωγός ή αντίκλητος επικοινωνίας θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνει στο αίτημά του διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επικοινωνία.