Ανακοίνωση για την χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης στις Ενεργειακές Κοινότητες

Ανακοίνωση για την χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης στις Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.) σε εφαρμογή του ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/ Α/09.12.2020) και της διευκρινιστικής εγκυκλίου με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/125699/4613/30.12.2020

21.01.2021

 Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 160 του ν. 4759/2020, Ε. Κοιν.  η οποία έχει ως σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από Σταθμό Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α) ή Υβριδικό Σταθμό, που έχει ενταχθεί σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης και έχει υπογράψει Σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης, δεν δύναται να είναι μέλος σε άλλη Ε. Κοιν. που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια και έχει τον παραπάνω σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4513/2018.

Ε.Κοιν. που έχουν συσταθεί με σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από Σταθμό Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α) ή Υβριδικό Σταθμό, όφειλαν μέχρι την 31.12.2020 αμελλητί να τροποποιήσουν τη σύνθεση των μελών τους, ώστε τα μέλη τους να μην αποτελούν μέλη και άλλης Ε.Κοιν. που δραστηριοποιείται στη ίδια Περιφέρεια με τον ίδιο σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας, ακόμη και σε περίπτωση αντίθετης πρόβλεψης του καταστατικού τους, προκειμένου να μπορούν να ενταχθούν σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης με σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν.4414/2016 (εκτός των περιπτώσεων Ε.Κοιν. που συμμετέχουν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ ή Β΄ βαθμού ή έχουν περισσότερα από εξήντα (60) μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα πενήντα (50) είναι φυσικά πρόσωπα, επίσης εξαρούνται οι σταθμοί της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας οι οποίοι οφείλουν μέχρι την 31.12.2021 να προβούν στις ως άνω τροποποιήσεις).

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω και συγκεκριμένα όσον αφορά τις Ε. Κοιν. (εκτός των σταθμών που εφαρμόζουν ενεργειακό ή εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, καθώς και οι σταθμοί του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού του άρθρου 11 του ν. 4513/2018) που έχουν υποβάλλει αίτημα στον ΑΔΜΗΕ για την χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης πριν την 01.01.2021, για τον έλεγχο του αιτήματος και την χορήγηση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ, ο νόμιμος εκπρόσωπος της Ε.Κοιν ή σε περίπτωση κοινού αιτήματος βάσει του Άρθρου 135 του ν. 4685/2020, ο κάθε εκπρόσωπος της ομάδας των παραγωγών του κοινού αιτήματος, οφείλει να αποστείλει στον ΑΔΜΗΕ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση en_koin_metoxoi@admie.gr κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα σημεία Α ή Β παρακάτω, αναγράφοντας στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος τον Αρ. Πρωτ. ΑΔΜΗΕ του συγκεκριμένου αιτήματος.

 

Α) Σε περίπτωση πλήρωσης του ως άνω κριτηρίου :

Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της Ε. Κοιν. με την εξής διατύπωση:

«Ο/Η …………………………………… με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της Ενεργειακής Κοινότητας ………………………………………., βεβαιώνω ότι τα μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας δεν συμμετείχαν κατά το χρονικό διάστημα από την ημέρα υποβολής στον αρμόδιο διαχειριστή ΑΔΜΗΕ της αίτησης με Αρ.Πρωτ. ΑΔΜΗΕ ………….. για χορήγηση οριστικής προσφοράς Σύνδεσης ως και σήμερα (ημερομηνία υπογραφής της Υ.Δ.) σε άλλη προυφιστάμενη Ενεργειακή Κοινότητα που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια με σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από Σταθμό Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α) ή Υβριδικό Σταθμό»

 

Β) Σε περίπτωση μη πλήρωσης του ως άνω κριτηρίου:

- Την ανακοίνωση της καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της σχετικής πράξης τροποποίησης της σύνθεσης των μελών της Ε.Κοιν. προκειμένου τα μέλη της να μην αποτελούν μέλη σε προυφιστάμενη Ε.Κοιν. (δηλαδή σε Ε.Κοιν. που έχει συσταθεί προγενέστερα από τη εξεταζόμενη Ε.Κοιν.) που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια με σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από Σταθμό Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α) ή Υβριδικό Σταθμό, καθώς και τη σχετική πράξη τροποποίησης της σύνθεσης των μελών της.

- Τα επικαιροποιημένα νομιμοποιητικά στοιχεία της Ε.Κοιν. (κωδικοποιημένο καταστατικό, Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ, πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. τρέχουσας εκπροσώπησης).

Τα προαναφερθέντα έγγραφα θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα ή ψηφιακά βεβαιωμένα ως προς τη γνησιότητά τους.

‘Οσον αφορά τα αιτήματα  χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης από Ε.Κοιν που υποβάλλονται στον ΑΔΜΗΕ μετά την 01.01.2021 μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της αίτησης, προκειμένου η αίτηση να θεωρηθεί πλήρης, θα πρέπει να υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της Ε.Κοιν. με την οποία θα πρέπει να βεβαιώνει ότι τα μέλη της Ε.Κοιν. δεν συμμετέχουν σε άλλη προυφιστάμενη Ε.Κοιν. που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια με σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από  Σταθμό Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α) ή Υβριδικό Σταθμό.