13.07.2020

Ανακοίνωση για την εγγραφή στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου

Ανακοίνωση για την εγγραφή στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου

Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ προσκαλεί τους Καταναλωτές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις Δημοπρασίες Διακοπτόμενου Φορτίου να εγγραφούν στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή στην ενότητα «Διαδικασία Εγγραφής στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου». 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/66759/811 για την εγγραφή των Καταναλωτών στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

  1. Οι εγκαταστάσεις τους είναι συνδεδεμένες στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και στο Δίκτυο Μέσης Τάσης εκτός των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. 
  2. Το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο ανά Θέση Κατανάλωσης και ανά Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε 2 MW. 
  3. Υπάρχει δυνατότητα τηλεμέτρησης της εγκατάστασης του Καταναλωτή. Στο πλαίσιο της διαδικασίας εγκατάστασης έξυπνων μετρητών και σε Καταναλωτές Χαμηλής Τάσης, θα εξεταστεί από τον Διαχειριστή του Συστήματος, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή του Δικτύου, η δυνατότητα παροχής ΥΔΦ. 
  4. Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εκκαθάρισης (εκούσιας ή αναγκαστικής) ή υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή παύση πληρωμών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση από παρόμοια διαδικασία.

Προκειμένου να είναι εφικτή η συμμετοχή των καταναλωτών στις πρώτες δημοπρασίες για την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου πρέπει η αίτηση εγγραφής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά να έχουν κατατεθεί το αργότερο έως τις 23/07/2020. Τις προσεχείς ημέρες θα ανακοινωθεί η ημερομηνία διεξαγωγής των δημοπρασιών και θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ο τροποποιημένος Κανονισμός Δημοπρασιών για την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου.