Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΛΤ)

 

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΛΤ) είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υποστήριξη και την ασφάλεια των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της εταιρείας.

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΛΤ) διαρθρώνεται σε τρεις κλάδους, οκτώ τομείς και εννέα υποτομείς.

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται:

 • Η Αποστολή και οι Αρμοδιότητες της ΔΠΛΤ
 • Το Όραμα και οι Πυλώνες των Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών
 • Το Όραμα και οι Πυλώνες των Τηλεπικοινωνιών και Κυβερνοασφάλειας

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο της αποστολής της, είναι αρμόδια για τα εξής:

 1. Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη του συνόλου των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και των κεντρικών υποδομών πληροφορικής (Κέντρα Δεδομένων). Αδιάλειπτη παρακολούθηση του δικτύου μέσω Κέντρων Λειτουργίας Δικτύου και Ασφάλειας (NOC & SOC) και άμεση παρέμβαση για αποκατάσταση από τα συνεργεία τηλεπικοινωνιών

 2. Δίκτυο Οπτικών Ινών: Ανάπτυξη και αξιοποίηση του δικτύου οπτικών ινών (ΟΙ) του Συστήματος Μεταφοράς, για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών της Εταιρίας και των θυγατρικών

 3. Κυβερνοασφάλεια: Ασφάλεια πληροφοριών και δικτύων (Κυβερνοασφάλεια) της Εταιρίας (κρίσιμων και μη υποδομών). Ανάπτυξη και επικαιροποίηση Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων

 4. Πληροφοριακά Συστήματα: Ανάπτυξη, υλοποίηση και επικαιροποίηση της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής των Πληροφοριακών Συστημάτων και των Τηλεπικοινωνιακών δικτύων (φωνής και δεδομένων), βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων και της επιχειρησιακής στρατηγικής

 5. Ψηφιακή Στρατηγική: Κατάρτιση και επικαιροποίηση της ψηφιακής στρατηγικής της Εταιρίας με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό της (Digital TSO) και τη δημιουργία στρατηγικής δεδομένων (Data Analytics Strategy)

 6. IT Service Desk: Υποστήριξη των αναγκών των χρηστών για θέματα δικτύου, συστημάτων και αυτοματισμών γραφείου, λειτουργία Helpdesk και συντονισμό των ενεργειών επίλυσης (με ίδια μέσα ή μέσω τρίτων) των σχετικών ζητημάτων. Για τον ΑΔΜΗΕ και όλες τις θυγατρικές

 7. Ψηφιακά Κανάλια Επικοινωνίας και Συνεργασίας (WebSite, Intranet, Collaboration): Ανάπτυξη, Λειτουργία και Υποστήριξη ψηφιακών εργαλείων επικοινωνίας της εταιρίας και συνεργασίας των εργαζομένων

 8. Έργα ICT: Σχεδιασμό, συντονισμό, υλοποίηση, παρακολούθηση και υποστήριξη έργων Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής προς τρίτους, βάσει κατάλληλα καταρτισμένων Συμβάσεων Επιπέδου Υπηρεσιών (SLA)

 9. Σχεδιασμό, διαχείριση και διαθεσιμότητα συστημάτων επεξεργασίας και αποθήκευσης, δικτύων και υπηρεσιών πληροφορικής, αυτοματισμού γραφείου και τηλεπικοινωνιών. Εγκατάσταση, συντήρηση και αναβάθμιση τεχνικών υποδομών (servers, δίκτυα, τηλεπικοινωνίες)

 10. Τηλεφωνία IP: Σχεδίαση και ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία, καθώς και υποστήριξη των υπηρεσιών εταιρικής τηλεφωνίας (VoIP, PBX, τηλεφωνία μέσω Γ.Μ.) και υπηρεσιών απομακρυσμένης συνεργασίας (collaboration)

 

ITTD 2
ITTD 3

 

Όραμα Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών: Ο εκσυγχρονισμός και η ψηφιοποίηση βασικών διαδικασιών, η ενοποίηση των συστημάτων πληροφορικής με κεντρικό έλεγχο, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, η δημιουργία στρατηγικής για την ανάλυση δεδομένων (Data & Big Data Analytics) και η καθιέρωση αυστηρού πλαισίου διαχείρισης δεδομένων.

Πυλώνες:

 1. Αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών μέσω της υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου βέλτιστων διασυνδεδεμένων εφαρμογών/συστημάτων που υποστηρίζουν τις κρίσιμες επιχειρηματικές λειτουργίες

 2. Κεντρικός έλεγχος και ενοποίηση όλων των συστημάτων πληροφορικής της εταιρείας ελέγχοντας τον προϋπολογισμό προκειμένου να επιτευχθεί αποδοτικότητα κόστους, μεγιστοποίηση της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης και να αποφευχθεί το φαινόμενο του «Shadow» IT

 3. Υιοθέτηση Πελατο-κεντρικής προσέγγισης: Η ΔΠΛΤ θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε όλες τις διευθύνσεις του ΑΔΜΗΕ (π.χ. ΔΣΥ, ΔΛΕΣ, ΔΟΛΥ, ΔΕΑ, ΔΔΠ, ΔΔΑ, ΔΣΣΜ, ΔΝΕΜ κλπ) που είναι οι εσωτερικοί "πελάτες"

 4. Αξιοποίηση των δεδομένων της εταιρίας (Data & Big Data Analytics): Μέσω της δημιουργίας νέων πηγών δεδομένων (APM) και της ενοποίησης των «λιμνών δεδομένων» που είναι σήμερα κλειδωμένες στα "σιλό" των διαφόρων διευθύνσεων. Σκοπός είναι να δοθούν εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας (ΒΙ) σε βασικούς επιχειρησιακούς τομείς (όπως η προγνωστική/προληπτική συντήρηση για Διαχείριση Παγίων, Energy Data Hub για την Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, διασύνδεση όλων των παραπάνω με οικονομικά στοιχεία κλπ)

 5. Αύξηση της αποδοτικότητας των παγίων, μείωση του ρίσκου και βελτίωση της λήψη αποφάσεων μέσω του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της συντήρησης ενός ολοκληρωμένου Asset Performance Management συστήματος

 6. Στρατηγική σταδιακής μετάβασης των συστημάτων στο Cloud: Αναλύοντας την κάθε επιχειρησιακή ανάγκη ξεχωριστά και λαμβάνοντας υπόψη στη σχέση κόστους-ωφέλειας, αλλά και ζητήματα κυβερνοασφάλειας

 7. Διαχείριση μη-δομημένων δεδομένων (έγγραφα, φωτογραφίες, audio, video επαγγελματικά σχέδια κλπ) και διασύνδεση τους με δομημένα δεδομένα (σχεσιακών βάσεων) χρησιμοποιώντας το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου επιχειρήσεων (ECM)

 8. Καθορισμός ενιαίας Αρχιτεκτονικής Πληροφορικών Συστημάτων (Service-Oriented Architecture) λαμβάνοντας υπόψη τα επαναχρησιμοποιούμενα στοιχεία

 9. Δημιουργία στρατηγικής διακυβέρνησης των Master Data

 

Data Center 1
Telecommunications Network Utilities v2

 

Όραμα: Ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων (WAN, LAN, Οπτικών Ινών και λοιπών τηλεπικοινωνιακών υποδομών), φροντίζοντας για τη διασφάλιση επιπέδου ποιότητας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και την ολοκληρωμένη προστασία από κυβερνοεπιθέσεις.

Πυλώνες:

 1. Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα: Σχεδίαση και ανάπτυξη, τηλεπικοινωνιακών δικτύων (WAN, LAN, οπτικών ινών και λοιπών τηλεπικοινωνιακών υποδομών)

 2. Αρχιτεκτονική Δικτυακής Ασφάλειας: Σχεδίαση αρχιτεκτονικής δικτυακής ασφάλειας ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία από κυβερνοεπιθέσεις, εφαρμόζοντας τόσο την εταιρική Πολιτική Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων όσο και βέλτιστες πρακτικές

 3. Τηλεπικοινωνιακή Ένταξη: Σχεδίαση λύσεων για την τηλεπικοινωνιακή ένταξη ΚΥΤ, Υ/Σ και λοιπών εγκαταστάσεων του ΕΣΜΗΕ

 4. Network Operations Center (NOC): Σχεδιασμός και Λειτουργία ολοκληρωμένου Κέντρου Λειτουργίας Δικτύων (NOC) για τον ΑΔΜΗΕ και για τη θυγατρική Τηλεπικοινωνιών Grid Telecom

 5. Security Operations Center (SOC): Παρακολούθηση δικτυακής ασφάλειας προς εντοπισμό συμβάντων ασφάλειας και άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισής τους σε συνεργασία με τους υπόλοιπους Τομείς της Διεύθυνσης και άλλες εμπλεκόμενες Διευθύνσεις (Λειτουργία Security Operations Center – SOC)

 6. Κέντρα Δεδομένων: Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων, φροντίζοντας να παρέχεται μια σταθερή και αξιόπιστη βάση για την ανάπτυξη των εφαρμογών και των υπηρεσιών πληροφορικής

 7. Υπηρεσίες Τηλεφωνίας: Σχεδίαση και ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία, καθώς και υποστήριξη των υπηρεσιών εταιρικής τηλεφωνίας (VoIP, PBX, τηλεφωνία μέσω Γ.Μ.) και υπηρεσιών απομακρυσμένης συνεργασίας (collaboration)

 8. Τηλεπικοινωνιακές Εργασίες Πεδίου: Αποκεντρωμένα συνεργεία τηλεπικοινωνιών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι λεπτομέρειες του κάθε σημείου στο σχεδιασμό των λύσεων, αλλά και να επιτυγχάνεται γρήγορη παρέμβαση για αποκατάσταση τηλεπικοινωνιακών βλαβών

 

ITTD 4

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ραυτόπουλος Νίκος

Διευθυντής

Δυρραχίου 89 & Κηφισού, 104 43  Αθήνα

Τηλ  210 9466762

Fax  210 5192324

E- mail  n.raftopoulos@admie.gr