Διεύθυνση Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων (ΔΝΡΘ)

Ο ρόλος της ΔΝΡΘ είναι υποστηρικτικός, τόσο ευθέως προς την Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ, όσο και προς το σύνολο των έτερων Διευθύνσεων. 

Η ΔΝΡΘ συμβάλλει στην προάσπιση των δικαιωμάτων της εταιρείας στο πλήρες εύρος δραστηριοποίησής της. Παράλληλα, εγγυάται τη συμμόρφωση των δραστηριοτήτων της εταιρείας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το κάθε φορά ισχύον θεσμικό πλαίσιο –νομικό και κανονιστικό,  εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές.  Τέλος, εκπροσωπεί την εταιρεία και διαφυλάσσει τα έννομα συμφέροντα της ενώπιον δικαστηρίων αλλά και θεσμικών οργάνων και αρχών της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Βασική αποστολή της ΔΝΡΘ είναι η περιφρούρηση και η κατοχύρωση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και συμφερόντων του ΑΔΜΗΕ και, ασφαλώς, η διασφάλιση της νομιμότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Έτσι, η συγκεκριμένη Διεύθυνση καθίσταται αρωγός στην άσκηση όλων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, εγγυώμενη τη συμβατότητα των επιλογών της με το και συντονίζοντας και παρακολουθώντας το σύνολο των δραστηριοτήτων  της εταιρείας.

 

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων, στο πλαίσιο της αποστολής της, καλείται να ανταποκριθεί, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα επιμέρους καθήκοντα:

 1. Παροχή νομικών συμβουλών και γνωματεύσεων για νομικά ζητήματα που συνέχονται με τις στρατηγικές επιλογές του ΑΔΜΗΕ, τις απαιτήσεις και τις συμβατικές υποχρεώσεις του έναντι τρίτων, την εταιρική του λειτουργία, το ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και ζητήματα εργασιακά, προμηθειών, δημοσίων συμβάσεων κλπ.
 2. Παροχή εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σε όλες τις Διευθύνσεις του ΑΔΜΗΕ, προτείνοντας επιλογές χειρισμού των εκάστοτε υποθέσεων και συντάσσοντας γνωμοδοτήσεις και εν γένει νομικά σημειώματα.
 3. Εξωδικαστική ή δικαστική προστασία της ιδιοκτησίας και εν γένει των εμπραγμάτων δικαιωμάτων του ΑΔΜΗΕ, εφαρμογή της διαδικασίας των αναγκαστικών υπέρ του ΑΔΜΗΕ απαλλοτριώσεων, κατάρτιση των συμβολαίων αγοράς ή πώλησης ακινήτων, συμβάσεων μίσθωσης ή εκμίσθωσης ακινήτων και σύστασης δουλειών και ορθή και συμφέρουσα διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας.
 4. Υποστήριξη των συμφερόντων του ΑΔΜΗΕ και εκπροσώπησή του ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλων δικαιοδοτικών οργάνων, καθώς και ενώπιον των ελληνικών αρχών, σύνταξη δικογράφων και διοικητικών προσφυγών και διεξαγωγή των απαιτούμενων διαπραγματεύσεων προς επίτευξη εξωδικαστικών συμβιβασμών.
 5. Επεξεργασία των σχεδίων των δημοσίων και ιδιωτικών συμβάσεων που συντάσσονται από τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του ΑΔΜΗΕ.
 6. Παρακολούθηση των εξελίξεων και των τροποποιήσεων που επέρχονται στην ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία και νομολογία, περιλαμβανομένου του ρυθμιστικού πλαισίου, μελέτη των επιπτώσεών τους στις δραστηριότητες και τις υποχρεώσεις του ΑΔΜΗΕ και σχετική ενημέρωση των αρμοδίων Διευθύνσεων.
 7. Συμβολή στη διαχείριση κινδύνων (risk management),  παρακολούθηση και έλεγχο της εφαρμογής της.
 8. Παρακολούθηση των διεθνών ρυθμιστικών πρακτικών και τάσεων, ανάπτυξη της στρατηγικής προσέγγισης και διαχείρισης των ρυθμιστικών θεμάτων και συντονισμό της σχετικής επικοινωνίας με τα αρμόδια όργανα και φορείς.
 9. Συντονισμό των εμπλεκόμενων Διευθύνσεων και μέριμνα για την κατάρτιση και την έγκαιρη υποβολή τακτικών και έκτακτων εκθέσεων, όπως απαιτείται εκ του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (ΡΑΕ, Ε.Ε., Κρατικές Αρχές κ.α.).
 10. Συμβολή στην  κατάρτιση και επικαιροποίηση ή τροποποίηση των κανονιστικών κειμένων που συνδέονται με τη φύση της εταιρείας ως ΔΣΜ, και μέριμνα για την έγκριση αυτών από τη ΡΑΕ.
 11. Επεξεργασία και νομοτεχνικό έλεγχο των σχεδίων των Συμβάσεων Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστημα που καταρτίζονται από την αρμόδια Διεύθυνση.

 

Η ΔΝΡΘ έχει έως σήμερα επιτύχει, μέσω της εσωτερικής της οργάνωσης, της συνοχής της  και του ορθού καταμερισμού της εργασίας και των ποικίλων και πολλαπλών αρμοδιοτήτων της:

 • να συνεπικουρεί αδιάλειπτα και να καλύπτει εγκαίρως και εις βάθος τις παντός τύπου ανάγκες της εταιρείας,
 • να υποστηρίζει αποτελεσματικά τις υπόλοιπες Διευθύνσεις σε κάθε νομικό ζήτημα που ανακύπτει και
 • να διοχετεύει την αναγκαία γνώση στο εσωτερικό της εκάστοτε αρμόδιας Διεύθυνσης.

Η ΔΝΡΘ έχει επιλέξει ως οργανωτική δομή τη σύσταση μικρών και ευέλικτων ομάδων έργου, ενσωματώνοντας σε αυτές, πέραν του δικού της ανθρώπινου δυναμικού, και στελέχη έτερων Διευθύνσεων, αναθέτοντας σε αυτές κατά περίπτωση συγκεκριμένο έργο και αρμοδιότητες.

Η ΔΝΡΘ κατείχε ανέκαθεν και εξακολουθεί έως σήμερα να συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας και την εντός αυτής λειτουργία του ΑΔΜΗΕ, καθώς και στη συμμόρφωση του Διαχειριστή με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες δικαίου (με εισηγήσεις προς ΡΑΕ, ΥΠΕΝ κ.α., Κώδικες, Πολιτικές, συμμετοχή σε διαβουλεύσεις, εισηγήσεις προς ΔΣ και ΔΝΣ, κλπ.). Περαιτέρω, η ΔΝΡΘ υποστηρίζει αδιάλειπτα την πραγμάτωση των στόχων της εταιρείας και την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, συμμετέχοντας ενεργά στη σύσταση και νομική πλαισίωση τόσο των θυγατρικών εταιριών της, όσο και τρίτων εταιρειών συναφών με τη δραστηριότητα και τον καταστατικό σκοπό του Διαχειριστή, και αναλύοντας, εκτιμώντας και διαχειριζόμενη τις σχέσεις με τους βασικούς μετόχους.

Ο διαρκής στόχος της ΔΝΡΘ έγκειται, πέραν της συνέχισης παραγωγής άρτιου και ταχέως εκτελούμενου νομικού έργου, στη συνεχιζόμενη και διαρκώς επεκτεινόμενη διεύρυνση της γνωσιακής βάσης των στελεχών της, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις του σύγχρονου, διαρκώς μεταβαλλόμενου νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού,   121 32  Περιστέρι 

Σιγάλας Φραντζής

Διευθυντής

Τηλ  210 9466918 

E-mail  f.sigalas@admie.gr