Άνθρωποι μας

Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων

Ο ΑΔΜΗΕ αναγνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας της υγείας των εργαζομένων του έχει καταρτίσει από το 2018 Πολιτική για την Υγεία και την Ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι η διαμόρφωση ισχυρής εταιρικής κουλτούρας, ώστε να εντοπίζονται οι εργασιακοί κίνδυνοι, να προλαμβάνονται και να ελαχιστοποιούνται τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές νόσοι. Η Πολιτική για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία δεσμεύει όλο το προσωπικό της Εταιρείας σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας και τους τρίτους που έχουν σχέση εργασίας μαζί μας.

Εκπαίδευση και ανάπτυξη

Ο ΑΔΜΗΕ επενδύει σταθερά στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των  εργαζομένων του, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Η σχεδίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους εργαζόμενους αποτελεί πρωτεύοντα στόχο για εμάς, προκειμένου το προσωπικό να ενδυναμώσει τις τεχνολογικές και οργανωτικές του γνώσεις, να αναπτύξει τη δημιουργική σκέψη του και να δοκιμάσει τις ικανότητες του σε προγράμματα καινοτομίας.